Celý obsah na tejto internetovej stránke je vo vlastníctve alebo pod kontrolou spoločnosti Johnson & Johnson, s.r.o. Je chránený medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Obsah môže byť stiahnutý pre osobné použitie na neobchodné účely, ale zmena alebo ďalšie reprodukcie obsahu nie sú povolené. Obsah nesmie byť kopírovaný, či použitý akýmkoľvek iným spôsobom.

Vlastníci tejto stránky sa budú v rámci možností usilovať o publikovanie aktuálnych a presných informácií na tejto internetovej stránke, ale nezaručujú a nezodpovedajú za presnosť, aktuálnosť či ucelenosť poskytovaných informácií. Majitelia tejto stránky nie sú zodpovední za akékoľvek poškodenie, či úraz spôsobený vašim prístupom, alebo neschopnosťou vstupu na túto internetovú stránku, príp. za poškodenie zdravia z dôvodu vášho spoľahnutia sa na akúkoľvek informáciu poskytnutú na tejto internetovej stránke. Táto stránka je určená pre obyvateľov Slovenskej republiky.

Tieto internetové stránky môžu obsahovať odkazy na ďalšie stránky, ale vlastníci tejto stránky nenesú žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto stránok a nie sú zodpovední za akékoľvek poranenia či poškodenia v dôsledku ich obsahu. Všetky odkazy na iné stránky sú uvedené len pre pohodlie užívateľov tejto internetovej stránky.

Ochranné známky, servisné známky, obchodné mená, obchodné obaly a produkty na tejto stránke sú chránené v Slovenskej republike aj medzinárodne. Akékoľvek ich používanie bez predchádzajúceho písomného povolenia majiteľov tejto stránky je zakázané, s výnimkou identifikácie produktov alebo služieb spoločnosti.

Všetky osobne identifikovateľné informácie v elektronickej komunikácii na tejto stránke sa riadia prehlásením o ochrane súkromia. Majitelia týchto stránok majú právo použiť alebo ďalej predať každú inú informáciu získanú v takejto komunikácii vrátane všetkých nápadov, inovácií, konceptov, postupov či know-how tu uverejnených, a to za akýmkoľvek účelom. Tieto účely môžu zahŕňať zverejnenie tretím stranám alebo vývoj, výrobu či marketing tovaru alebo služieb.

Odosielateľ informácií určených majiteľom týchto internetových stránok je zodpovedný za obsah a informácie v nej obsiahnuté, vrátane ich pravdivosti a presnosti.