Vyhlásenie prevádzkovateľa týchto stránok o ochrane osobných údajov

Tieto zásady ochrany vašich dát boli naposledy aktualizované 28.11.2014

VITAJTE

Johnson & Johnson, s.r.o., so sídlom Praha 5, Karla Engliše 3201/6, PSČ 150 00, Česká republika IČ: 41193075, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn.: C 4711 (ďalej tiež „Johnson & Johnson, s.r.o.“) sa zaoberá otázkami ochrany súkromia. Chceme vás oboznámiť s tým, akým spôsobom osobné údaje zhromažďujeme, používame, zverejňujeme a vykonávame s nimi ďalšie spracovateľské operácie. Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú naše postupy v súvislosti s informáciami, ktoré my alebo naši poskytovatelia služieb zhromažďujeme prostredníctvom webových stránok alebo webového majetku (patria sem napr. mobilné webové stránky alebo aplikácie), ktoré prevádzkujeme a kontrolujeme, a týmito zásadami ochrany osobných údajov sa riadi aj váš prístup na tieto webové stránky alebo webový majetok (všetky sú hromadne ďalej označované ako „stránky“) a ich používanie. Poskytnutím osobných údajov a udelením súhlasu s ich spracúvaním v prípadoch vyžadovaných príslušnými právnymi predpismi alebo používaním týchto stránok a prihlásením sa k akejkoľvek službe na týchto stránkach súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov v súlade s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov. Zároveň týmto vyhlasujeme, že chránime osobné údaje používateľov stránok, a to v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o e-komunikáciách“), a so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj ďalšími platnými predpismi.

ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ

Informácie, ktoré poskytnete, a podmienky nakladania s osobnými údajmi

Stránky môžete navštevovať bez toho, aby ste nám museli o vás poskytnúť akékoľvek informácie. Niektoré oblasti stránky vás však môžu požiadať o zadanie osobných informácií, ktoré sú osobnými údajmi, aby ste mohli využívať dané funkcie (ako je predplatné informačného spravodajcu, tipy/pointery alebo spracovanie objednávok) alebo sa zúčastniť na konkrétnej aktivite (ako je žrebovanie alebo iné akcie). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pričom vždy vás budeme informovať o tom, ktoré informácie sú povinné a ktoré voliteľné. Nakladanie s takými informáciami, ktoré sú osobnými údajmi, bude prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a v súlade s podmienkami súhlasu, ak sa pre dané účely spracúvania Zákonom o ochrane osobných údajov alebo iným predpisom vyžaduje. Prevádzkovateľom v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť Johnson & Johnson, s.r.o., so sídlom Praha 5, Karla Engliše 3201/6, PSČ 150 00, Česká republika, IČO: 41193075. Poskytnuté osobné údaje môže Johnson & Johnson, s.r.o., využiť nad rámec spracúvania na účely využitia danej funkcie, uzavretia a plnenia zmluvy za podmienok uvedených v danej aplikácii alebo za podmienky, že získa váš dobrovoľný a slobodne udelený súhlas, ak sa taký súhlas Zákonom o ochrane osobných údajov alebo iným predpisom vyžaduje. Používateľ stránok berie na vedomie, že ním uvedená e-mailová alebo poštová adresa, meno, priezvisko a prípadne aj titul, poskytnuté v súvislosti s využitím aplikácie alebo služieb na týchto stránkach, môžu byť v súlade s § 62 ods. 2 a 3 Zákona o e-komunikáciách využité aj bez súhlasu na zasielanie komerčnej komunikácie spoločnosti Johnson & Johnson, s.r.o. na účely priameho marketingu vlastného podobného výrobku alebo služby (ďalej aj ako „obchodné oznamy“). V prípade, že si používateľ ako adresát nepraje ďalšie zasielanie týchto obchodných oznamov, môže jednoducho a bezplatne kedykoľvek prejaviť nesúhlas so zasielaním obchodných oznamov odkliknutím na príslušnom mieste v čase získavania osobných údajov ako aj pri každom doručenom obchodnom ozname.

Používaním týchto stránok a prihlásením sa k akejkoľvek službe na týchto stránkach takisto potvrdzujete, že poskytnutie osobných údajov je v prípade, keď udeľujete súhlas, dobrovoľné, že ste si vedomý svojho práva súhlas bezplatne kedykoľvek na adrese Johnson & Johnson, s.r.o. písomne odvolať, a že ste si vedomý svojich práv podľa § 28 Zákona o ochrane osobných údajov, podľa ktorého máte ako dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo od spoločnosti Johnson & Johnson, s.r.o. ako prevádzkovateľa vyžadovať najmä, likvidáciu svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, potvrdenie, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané, vyžadovať informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti Johnson & Johnson, s.r.o. ako prevádzkovateľa, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní vašich práv alebo vybavení vašich žiadostí týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa môžete na Johnson & Johnson, s.r.o. obrátiť so žiadosťou o nápravu či vysvetlenie. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – http://www.dataprotection.gov.sk/uoou/.

Pasívne zhromažďovanie a použitie informácií

Pri prechádzaní stránok sa môžu pasívne zhromažďovať určité informácie (teda zhromažďovať sa bez toho, aby ste informácie aktívne poskytovali) pomocou rôznych technológií. My a naši poskytovatelia služieb prostredníctvom stránok pasívne zhromažďujeme a používame informácie rôznymi spôsobmi, vrátane nasledovných spôsobov:

Prostredníctvom vášho prehľadávača: Určité informácie sa zhromažďujú prostredníctvom väčšiny prehľadávačov. Medzi tieto informácie patrí adresa MAC (Media Access Control), typ počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, verzia operačného systému, rovnako ako typ a verzia internetového prehľadávača. Môžeme zhromažďovať podobné informácie, ako napr. typ a ID vášho zariadenia, ak navštevujete stránky cez mobilné zariadenia.

Používanie súborov cookie: Súbory cookie sú časti informácií uložené priamo v počítači, ktorý používate. Súbory cookie nám umožňujú zhromažďovať údaje, ako je typ prehľadávača, čas strávený na stránkach, navštívené stránky a predvoľby jazyka. My a naši poskytovatelia služieb používame tieto informácie na bezpečnostné účely, na uľahčenie navigácie, efektívnejšie zobrazovanie informácií a tiež na prispôsobenie stránok na mieru prezerajúcemu. Súbory cookie používame aj na rozpoznanie vášho počítača alebo zariadenia, čo vám zjednodušuje používanie stránok, napr. zapamätanie obsahu nákupného košíka. Ďalej súbory cookie používame na zhromažďovanie štatistických informácií o používaní stránok, aby sme ďalej vylepšovali ich dizajn a funkčnosť, pochopili, ako ich jednotlivci používajú, a dokázali vyriešiť otázky týkajúce sa týchto stránok. Súbory cookie nám tiež pomáhajú rozhodovať o tom, ktoré reklamy alebo ponuky vás môžu najviac zaujímať, a zobraziť ich pri vašej návšteve stránky. Môžeme ich tiež využiť v online reklame a tým sledovať reakcie zákazníkov. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné ako tu uvedené účely.

Väčšina webových prehliadačov cookies prijíma. Ak si však neželáte, aby sme údaje o vás pomocou cookies zhromažďovali, môžete tieto súbory cookie podľa pokynov v nastaveniach svojho prehliadača zablokovať; vezmite však prosím na vedomie, že ak ich zakážete, môže dôjsť k určitým problémom pri používaní stránok. Nemusíte tiež dostať naše reklamy alebo iné ponuky, ktoré sa týkajú vašich záujmov a potrieb. Pre viac informácií o súboroch cookie, ich vymazaní alebo zakázaní, navštívte prosím web http://www.allaboutcookies.org.

Používanie súborov cookie technológie Flash: Používaním technológie Adobe Flash Player (vrátane lokálne uložených objektov Flash – ďalej „Flash LSO“) vám môžeme, okrem iného, poskytovať informácie šité na mieru, uľahčiť vám trvalý prístup na stránky a ich používanie, rovnako ako zhromažďovať a uchovávať informácie o používaní stránok. Ak nechcete Flash LSO ukladať na počítači, môžete si upraviť nastavenie prehrávača Flash a blokovať ukladanie Flash LSO pomocou nástrojov nachádzajúcich sa v paneli správca nastavenia ukladacieho priestoru Adobe Flash Player. Flash LSO môžete ovládať aj pomocou panela správca globálnych nastavení ukladacieho priestoru a podľa pokynov (ktoré môžu obsahovať inštrukcie vysvetľujúce napr. ako zmazať existujúce Flash LSO [označované ako „informácie“ na webe spoločnosti Macromedia], ako zabrániť uloženiu Flash LSO na počítači bez vyzvania a [pre Flash Player 8 a novší] ako zablokovať Flash LSO, ktoré nedodáva prevádzkovateľ stránok, na ktorých sa práve nachádzate). Vezmite prosím na vedomie, že nastavenie prehrávača Flash Player a zamedzenie alebo obmedzenie prijímania Flash LSO môže obmedziť alebo narušiť funkčnosť niektorých aplikácií Flash, vrátane napr. aplikácie Flash používanej v súvislosti so stránkami alebo online obsahom.

Používanie pixelových tagov, webových majákov, čistých GIFOV alebo podobných technológií: Tie sa môžu použiť v súvislosti s niektorými stránkami a emailovými správami vo formáte HTML okrem iného na sledovanie činnosti používateľov stránok a príjemcov emailu, hodnotenie úspechu marketingových kampaní a tvorbu štatistík o využívaní stránok a miere odozvy.

Online behaviorálne reklamy: Používanie súborov cookie, pixelových tagov, webových majákov, čistých GIFOV alebo podobných technológií umožňuje predajcom (tretím stranám) zobrazovať reklamu o našich produktoch a službách pri návšteve našich stránok alebo iných webových stránok alebo webového majetku cez internet. Títo predajcovia môžu na stránkach alebo v rámci webového majetku umiestniť pixelové tagy, webové majáky, čisté súbory GIF alebo podobné technológie a môžu tiež umiestniť alebo rozpoznať súbory cookie tretích strán, keď navštívite naše stránky, iné webové stránky alebo webový majetok. Môžu používať informácie o vašich návštevách našich stránok a iných webových stránok alebo webového majetku, a tým poskytovať reklamy o tovare a službách, ktoré vás môžu zaujímať.

Adresa IP: Adresa IP je číslo, ktoré je poskytovateľom internetovej služby automaticky priradené počítaču, ktorý používate. Kedykoľvek používateľ navštívi stránky, je automaticky identifikovaná adresa IP, ktorá je zaznamenaná v súboroch protokolu spolu s časom návštevy a konkrétnymi stránkami, ktoré navštívil. Zhromažďovanie adries IP je na internete bežnou praxou a automaticky sa robí na mnohých webových stránkach. Adresy IP používame na účely, ako je výpočet úrovne používania stránky, diagnostika problémov so serverom a správa stránok.

Informácie o zariadení: Môžeme zhromažďovať informácie o vašom mobilnom zariadení, ako je napr. jedinečný identifikátor zariadení.

Ako spracúvame informácie

Informácie, ktoré nám poskytnete, používame tak, ako je opísané v čase ich poskytnutia alebo zhromaždenia a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Informácie od vás alebo o vás používame tiež:

-       na zodpovedanie vašich otázok a splnenie vašich požiadaviek, ako je zasielanie dokumentov, ktoré ste si vyžiadali, alebo emailových upozornení;

-       na zasielanie dôležitých informácií o našom vzťahu voči vám alebo o stránkach, zmenách podmienok a zásad a/alebo iných informácií; a

-       na obchodné účely, ako je analýza údajov, audity, vývoj nových produktov, vylepšovanie webových stránok, zdokonaľovanie produktov a služieb, identifikácia trendov používania stránok, personalizácia vašej skúsenosti so stránkami predstavením produktov a ponúk šitých na mieru vašim potrebám napríklad formou priameho marketingu, rovnako ako určenie efektivity reklamných kampaní.

Odovzdávame tiež informácie zhromaždené pomocou stránok:

-       našim pridruženým spoločnostiam (pobočkám) na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Zoznam našich pobočiek je k dispozícii tu (kliknite na odkaz pre Form 10K, Exhibit 21, pod položkou „SEC Fillings“). Johnson & Johnson, s.r.o. je zodpovedná za správu spoločne používaných osobných údajov;

-       našim sprostredkovateľom povereným spracúvaním osobných údajov, t. j. najmä poskytovateľom služieb ako je webový hosting a správa, hosting mobilných aplikácií, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, poskytovanie infraštruktúry, služby IT, služby zákazníkom, emailové služby a služby priameho doručovania pošty, spracovanie kreditných kariet, audítorské služby a iné služby, s cieľom umožnenia poskytnutia služieb, a to za podmienok uzatvorenej príslušnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov podľa ustanovení § 8 Zákona o ochrane osobných údajov; a

-       tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, spoločného podniku, prevodu, transferu alebo inej dispozície s celou spoločnosťou alebo jej časťou, aktívami alebo akciami (a to aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo iným konaním), a to vždy za podmienok stanovených Zákonom o ochrane osobných údajov ako aj ďalšími platnými predpismi.

-       poskytovateľovi sociálne siete (konkrétne Facebook) v podobe zašifrovaných anonymizovaných údajov za účelom vytvárania vlastných cieľových skupín pomocou tzv. "custom audiencie“

Ďalej spracúvame informácie zhromaždené prostredníctvom stránok, o ktorých si myslíme, že sú dôležité, alebo pri ktorých je to vhodné, a to vždy v nevyhnutnom rozsahu a iba pod podmienkou, ak je to umožnené príslušným právnym predpisom alebo po získaní vášho súhlasu.

Ďalej môžeme na akýkoľvek účel spracúvať informácie, ktoré nie sú v podobe umožňujúcej osobnú identifikáciu. Ak kombinujeme informácie, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu, s informáciami, ktoré to umožňujú (ako je napr. kombinácia vášho mena a geografickej polohy), zaobchádzame s kombinovanými údajmi ako s osobnými údajmi tak dlho, kým sú kombinované.  

STRÁNKY A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa netýkajú a my nenesieme žiadnu zodpovednosť za súkromie, údaje alebo iné postupy tretích strán, vrátane akýchkoľvek tretích strán prevádzkujúcich akékoľvek stránky alebo webový majetok (okrem iného napr. akékoľvek aplikácie), ktoré sú k dispozícii prostredníctvom týchto stránok alebo na ktorú tieto stránky odkazujú. Dostupnosť alebo zahrnutie odkazu na akékoľvek také stránky alebo majetok neznamená náš súhlas alebo súhlas k nám pridružených entít.

BEZPEČNOSŤ

Používame primerané organizačné, technické a personálne opatrenia na ochranu nám zverených osobných údajov zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov. Žiadny systém na prenos dát cez internet ani systém na ukladanie dát však, bohužiaľ, nemôže zaistiť absolútnu bezpečnosť. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaša interakcia s nami už nie je bezpečná (ak máte napr. pocit, že bola ohrozená bezpečnosť niektorého vášho účtu u nás), okamžite nás, prosím, na problém upozornite v súlade s obsahom sekcie „Kontaktujte nás“ –  pozrite nižšie.

VOĽBY A PRÍSTUP

Možnosti spojené s používaním vašich osobných údajov/informácií.

Môžete si zvoliť, na aké marketingové účely budeme vaše osobné údaje využívať.

Môžete si vybrať z nasledujúcich variantov:

-       Nemáte záujem, aby sme vaše osobné údaje spracúvali na marketingové účely.

-       Zasielanie marketingových oznamov: Ak už v budúcnosti nechcete ďalej dostávať marketingové oznamy, môžete zrušiť ich zasielanie prostredníctvom nastavenia svojho ACUVUE® účtu. Vo svojej správe prosím uveďte svoje meno a priezvisko, prípadne titul označte formu(-y) marketingového oznamu, ktorý už nechcete dostávať, a zadajte adresu(-y), na ktorú bol oznam zasielaný. Ak napr. už nechcete dostávať marketingové emaily alebo priame emaily, oznámte nám to a uveďte nám svoje meno a priezvisko, prípadne titul, a emailovú alebo poštovú adresu.

-       Zasielanie pripomienok: Ak už v budúcnosti nechcete prijímať elektronické pripomienky, môžete zrušiť ich zasielanie prostredníctvom nastavenia svojho ACUVUE® účtu. Vo svojej správe, prosím, uveďte svoje meno a priezvisko, prípadne titul a emailovú adresu alebo telefónne číslo, na ktoré dostávate pripomienky.

-       Zdieľanie vašich osobných údajov (poskytnutie alebo sprístupnenie) pridruženým spoločnostiam (pobočkám): Ak si prajete, aby sme v budúcnosti ďalej nezdieľali vaše osobné údaje s našimi pridruženými entitami a/alebo partnermi (pobočkami alebo poskytovateľmi služieb) na ich marketingové účely, môžete tak urobiť prostredníctvom nastavenia svojho ACUVUE® účtu. Prosím uveďte, že ďalej už nesmieme zdieľať vaše osobné údaje s našimi pridruženými entitami a/alebo partnermi (pobočkami alebo poskytovateľmi služieb) na ich marketingové účely, a oznámte svoje meno a priezvisko, prípadne titul a emailovú adresu.

-       Spracúvanie vašich osobných údajov na účely obchodných oznamov: Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a emailová alebo poštová adresa na účely priameho marketingu bez vášho súhlasu a požadovať ich likvidáciu, a to prostredníctvom nastavenia svojho ACUVUE® účtu, na adrese: vistakonsk@its.jnj.com, alebo na adrese Johnson & Johnson, s. r. o. Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika.

Vašu žiadosť alebo žiadosti sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr. V prípade, že nebudete chcieť dostávať žiadne obchodné oznamy, marketingové materiály alebo komunikáciu (ako sú opísané vyššie), bez zbytočného odkladu oznámime vaše námietky každému, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté a budeme  požadovať, aby tieto osoby prijali zodpovedajúce opatrenia. Vezmite však prosím na vedomie, že zodpovednosť za vykonanie požadovaných opatrení, napríklad za odstránenie vašich osobných údajov z databáz našich pridružených entít, ktorým sme vaše osobné informácie oznámili (t. j. ktoré sme im odovzdali pred dátumom vašej žiadosti napríklad o ukončenie rozosielania marketingových materiálov), nesú tieto osoby.

Ako získať prístup k osobným údajom alebo ich zmeniť či zmazať

Ak chcete skontrolovať, zmeniť, aktualizovať alebo zmazať osobné údaje, ktoré ste nám prostredníctvom stránok poskytli, prosím, obráťte sa na nás prostredníctvom nastavenia svojho ACUVUE® účtu. Môžete tak urobiť takisto na adrese: vistakonsk@its.jnj.com, alebo na adrese Johnson & Johnson, s. r. o. Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov. Vašu žiadosť sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr.

ČAS UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu alebo v ostatných prípadoch počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania uvedeného v čase ich poskytnutia alebo v týchto zásadách, s výnimkou prípadov, keď príslušné platné právne predpisy vyžadujú alebo dovoľujú dlhšie časové obdobie uchovávania osobných údajov. V prípade, že požiadate o likvidáciu vašich osobných údajov, pri ktorých ste udelili súhlas, alebo v prípade, že už nebude nutné tieto osobné údaje ďalej uchovávať, osobné údaje budú zlikvidované v súlade s platnou legislatívou.

POUŽITIE STRÁNOK NEPLNOLETÝMI

Stránky nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov a požadujeme, aby títo jednotlivci neposkytovali osobné údaje prostredníctvom týchto stránok.

CEZHRANIČNÝ PRENOS

Vaše osobné údaje môžu byť uložené a spracúvané v akejkoľvek krajine, v ktorej na to máme možnosť, alebo v krajine umiestnenia sídla poskytovateľa služieb, ktorý je v postavení nášho sprostredkovateľa povereného spracúvaním osobných údajov, a používaním našich stránok a prihlásením sa k akejkoľvek službe na týchto stránkach alebo poskytnutím súhlasu (ak to vyžaduje zákon) súhlasíte s cezhraničným prenosom vašich osobných údajov do krajín mimo územia Slovenskej republiky, vrátane Spojených štátov amerických, kde môžu platiť iné pravidlá ochrany osobných údajov, a to do (i) členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ako aj (ii) štátov, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov; ako aj (iii) štátov, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov; pre tento prípad beriete na vedomie, že vaše osobné údaje môžu byť do krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov prenesené a s takým cezhraničným prenosom vašich osobných údajov súhlasíte. Pri všetkých cezhraničných prenosoch osobných údajov sa riadime platnými právnymi predpismi a ochranu osobných údajov v takom prípade zaisťujeme adekvátnymi prostriedkami, ktoré vyžaduje Zákon o ochrane osobných údajov, alebo ktoré vyplývajú z odporúčaní orgánov Európskej únie v danej oblasti.

OSOBITNÉ KATÉGORIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak to nebudeme špecificky požadovať alebo vás k tomu nevyzveme, žiadame vás, aby ste nám neposielali a nezverejňovali žiadne osobitné kategórie osobných údajov (napr. osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, osobné údaje týkajúce sa zdravia alebo členstva v odborových organizáciách) prostredníctvom stránok ani iným spôsobom. V prípadoch, keď vás požiadame alebo vyzveme na poskytnutie osobitných kategórií osobných údajov, urobíme tak výlučne v súlade s platnou legislatívou.

AKTUALIZÁCIA TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť. Prosíme vás, aby ste pravidelne kontrolovali údaj „Posledné aktualizácie“ v hornej časti tejto stránky pre informáciu, kedy boli tieto zásady ochrany osobných údajov naposledy upravené. Akékoľvek zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom, keď je revidovaná verzia zásad ochrany osobných údajov oznámená a zverejnená na stránkach. Používanie týchto stránok po zverejnení týchto zmien znamená, že súhlasíte s revidovanou verziou týchto zásad.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, obráťte sa, prosím, na vistakonsk@its.jnj.com, alebo napíšte na nasledujúcu adresu:

Johnson & Johnson, s. r. o., Karla Engliše 3201/6, 150 00  Praha 5 – Smíchov, Česká republika.