Johnson & Johnson s.r.o., so sídlom: Bratislava, Karadžičova 12, 821 08, IČ: 31345182, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka 4598/B (dále také „Johnson & Johnson, s.r.o) sa stará o ochranu vašich osobných údajov a chce, aby ste sa oboznámili s tým, ako získavame, používame a zverejňujeme informácie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú naše postupy v súvislosti s informáciami, ktoré získavame my alebo naši poskytovatelia služieb prostredníctvom webovej stránky alebo aplikácie (ďalej len „Služba“), ktorú prevádzkujeme a kontrolujeme, a z ktorej ste sa dostali k týmto Zásadám ochrany osobných údajov. Keď nám poskytnete svoje osobné informácie alebo použijete Službu, potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili tieto Zásady ochrany osobných údajov.

POUŽÍVANIE MALOLETÝMI OSOBAMI

Táto Služba nie je zameraná na osoby vo veku do 15 rokov a žiadame, aby tieto osoby neposkytovali osobné údaje prostredníctvom tejto Služby. Ak vaše dieťa poslalo osobné údaje a chcete požiadať, aby sa tieto osobné údaje odstránili, obráťte sa na nás, ako sa vysvetľuje v časti Obráťte sa na nás.

ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ

Môžeme vás požiadať, aby ste poslali svoje osobné informácie, aby ste mohli využívať určité funkcie (napríklad doručovanie informácie o novinkách, tipy/pokyny alebo spracovanie objednávok) alebo sa zúčastňovať na konkrétnej aktivite (napríklad súťaží alebo iných propagačných akcií). Budeme vás informovať, aké informácie sa vyžadujú a aké informácie sú voliteľné.

Informácie, ktoré nám pošlete, môžeme skombinovať s inými informáciami, ktoré sme od vás získali, či už cez internet, alebo inak, napríklad históriu vašich nákupov. Môžeme ich spájať aj s informáciami o vás získaných z týchto iných zdrojov: plus.google.com, facebook.com.

Ak nám pošlete osobné údaje súvisiace s inou osobou, potvrdzujete tým, že máte oprávnenie tak urobiť a povoľujete nám, aby sme tieto informácie používali v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

CITLIVÉ INFORMÁCIE

Pokiaľ o to výslovne nepožiadame alebo vás nevyzveme, žiadame vás, aby ste nám neposielali ani nesprístupňovali žiadne citlivé osobné údaje (napr. čísla sociálneho poistenia, informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženstva alebo filozofického presvedčenia, zdravia, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, trestného registra alebo členstva v odboroch, ani biometrické alebo genetické údaje na účel jedinečnej identifikácie jednotlivca) v Službe alebo prostredníctvom nej ani iným spôsobom.

AUTOMATICKÉ ZBIERANIE A POUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ

Pri vašom príchode na Službu my a naši poskytovatelia služieb môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie. Prečítajte si, prosím, Zásady súborov cookie kde nájdete podrobné informácie o súboroch cookie a iných technológiách na sledovanie, ktoré sa používajú pre túto Službu. Zásady súborov cookie zahŕňajú informácie o tom, ako môžete tieto technológie znefunkčniť. Ak ich ponecháte v aktívnom stave a naďalej budete pokračovať vo využívaní našej Služby, budeme to chápať ako váš súhlas s ich používaním.

My a naši poskytovatelia služieb môžeme tiež automaticky zbierať a používať informácie týmito spôsobmi:

Prostredníctvom vášho prehliadača: Niektoré informácie zhromažďuje väčšina prehliadačov, napríklad vašu adresu na riadenie prístupu k médiám (Media Access Control, MAC), typ počítača (Windows alebo Mac), rozlíšenie obrazovky, tiež názov a verziu internetového prehliadača. Podobné informácie, napríklad typ vášho zariadenia a identifikačné údaje môžeme zhromažďovať aj vtedy, ak do Služby vstupujete prostredníctvom mobilného zariadenia. Tieto informácie používame na to, aby sme zabezpečili správne fungovanie Služby.

IP adresa: Vaša IP adresa je číslo, ktoré vášmu počítaču automaticky priradí váš poskytovateľ internetu. IP adresa sa zistí a zaznamená automaticky do súborov denníka servera vždy, keď používateľ navštívi Službu spolu s časom návštevy a stránkami, ktoré navštívil. Zbieranie IP adries je štandardným postupom a vykonáva sa automaticky na mnohých internetových serveroch. IP adresy používame na také účely, ako je napríklad výpočet úrovní použitia Služby, diagnostiku problémov servera a správu Služby. Z vašej IP adresy vieme tiež odvodiť vaše približné umiestnenie.

Informácie o zariadeniach: Môžeme zhromažďovať aj informácie o vašom mobilnom zariadení, napríklad jedinečné identifikačné číslo zariadenia, aby sme pochopili, ako Službu používate.

AKO POUŽÍVAME A SPRÍSTUPŇUJEME INFORMÁCIE

Používame a sprístupňujeme informácie, ktoré nám poskytnete, ako je to opísané na mieste zhromažďovania. Prečítajte si časť nižšie s názvom „Možnosti voľby a prístup“ a zistite, ako môžete zablokovať niektoré z našich možností použitia a sprístupnenia.

Ak to vyžadujú príslušné právne predpisy, v čase získavania informácií si od vás vyžiadame súhlas s používaním vašich osobných údajov.  Môžeme sa spoliehať aj na iné právne základy pre spracovanie, predovšetkým na tieto účely:

 • Poskytovanie funkcií Služieb a plnenie vašich požiadaviek.
  •  aby sme pre vás zaistili správne fungovanie našich Služieb a mohli vám poskytovať súvisiace Služby pre zákazníkov;
  •  aby sme mohli odpovedať na vaše otázky a plniť vaše požiadavky, ako je zasielanie dokumentov, ktoré ste si vyžiadali, alebo e-mailové upozornenia,
  •  aby sme vám mohli posielať dôležité informácie týkajúce sa našej spolupráce, našich služieb, zmluvných podmienok a zásad a/alebo iných dôležitých záležitostí.

 

Tieto činnosti budeme vykonávať s cieľom spravovať náš zmluvný vzťah s vami a/alebo plniť právne povinnosti, ktoré sa na nás vzťahujú.

 

 • Zabezpečovanie našich obchodných účelov.
  •  na účely analýzy dát, napríklad pre účely zlepšenia efektívnosti našej Služby;
  •  na účely auditov s cieľom preveriť, či sú naše interné procesy v súlade so zamýšľaným účelom a so zákonnými, regulačnými alebo zmluvnými požiadavkami;
  • na účely sledovania podvodov a bezpečnosti, napríklad na zistenie a zabránenie kybernetickým útokom alebo pokusom o krádež identity;
  •  na účely vývoja nových produktov a služieb;
  • na účely zdokonalovania, zlepšenia alebo modifikácie našej webovej stránky alebo produktov a služieb;
  •  na účely zisťovania trendov v používaní Služieb, napríklad na porozumenie, ktoré časti našej Služby sú pre používateľov najzaujímavejšie; a
  • na účely zisťovania efektívnosti našich propagačných kampaní, aby sme vedeli prispôsobiť naše kampane potrebám a záujmom našich používateľov.

 

Tieto činnosti budeme vykonávať s cieľom spravovať náš zmluvný vzťah s vami a/alebo plniť právne povinnosti a/alebo z dôvodu nášho oprávneného záujmu.

 

 • Analýza osobných údajov s cieľom poskytnúť prispôsobené služby.
  •  aby sme vám lepšie rozumeli a mohli prispôsobiť naše interakcie s vami a poskytovať vám informácie alebo ponuky šité na mieru vašich záujmov;
  •  aby sme lepšie rozumeli vašim preferenciám a mohli vám tak prostredníctvom Služieb poskytovať obsah, ktorý bude pre vás podľa nášho názoru relevantný a zaujímavý.

 

Prispôsobené služby vám budeme poskytovať buď s vašim súhlasom, alebo na účely našich oprávnených záujmov.

Informácie získané prostredníctvom Služby sprístupňujeme aj:

 • našim pridruženým spoločnostiam na účely opísané v Zásadách ochrany osobných údajov. Zoznam našich pridružených spoločností môžete nájsť na adrese http://www.investor.jnj.com/governance/sec‑filings.cfm (kliknite na odkaz týkajúci sa formulára 10K, vzor 21, v časti „Podania SEC“). Johnson & Johnson, s.r.o. je stranou zodpovednou za riadenie spoločne používaných osobných údajov,
 • našim partnerom, ktorí sú tretími stranami a ponúkame s nimi spoločnú propagáciu značiek alebo spoločný predaj.
 • poskytovateľom služieb, ktorí sú tretími stranami a poskytujú služby, napríklad hosting a moderating webových stránok, hosting mobilných aplikácií, analýzu údajov, spracovanie platieb, plnenie objednávok, poskytovanie infraštruktúry, služby IT, služby zákazníkom, služby elektronickej pošty a služby direct mail, audity a ďalšie služby, aby mohli poskytovať služby, a
 • tretej strane tak, ako to dovoľuje platná legislatíva, v prípade akejkoľvek reorganizácie, zlúčenia, predaja, vytvorenia spoločného podniku, postúpenia, prevodu alebo iného usporiadania nášho celého podniku alebo akejkoľvek jeho časti, majetku alebo akcií (tiež v súvislosti s akýmkoľvek konkurzom alebo podobným konaním).

Okrem toho môžeme používať a sprístupňovať vaše informácie, ak to považujeme za potrebné alebo vhodné, aby sme mohli: a) dodržiavať požiadavky právnych postupov alebo platnej legislatívy, ktorá môže zahŕňať zákony mimo vašej krajiny trvalého pobytu, b) podľa požiadaviek platnej legislatívy reagovať na žiadosti verejných a vládnych orgánov, ktoré môžu zahŕňať orgány mimo vašej krajiny trvalého pobytu; (c) presadzovať naše zmluvné podmienky, a (d) chrániť naše práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok a/alebo naše pridružené spoločnosti, vás alebo iné osoby.  Vaše informácie môžeme tiež použiť a sprístupniť inými spôsobmi, ak získame váš súhlas.

Môžeme používať a sprístupňovať informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky, ako sa opisuje vyššie v časti „Automatické zbieranie a používanie informácií“.

Ak to umožňuje platná legislatíva, môžeme okrem toho použiť a sprístupniť informácie, ktoré nie sú vo forme, ktorá by umožňovala identifikáciu konkrétnej osoby, na akýkoľvek účel. Ak spojíme informácie vo forme, ktorá neumožňuje identifikáciu konkrétnej osoby, s identifikovateľnými informáciami (napríklad spojenie vášho mena s vašou geografickou polohou), považujeme spojené informácie za osobné údaje, kým pretrváva spojenie.

MOŽNOSTI VÝBERU A PRÍSTUP

Vaše možnosti voľby týkajúce sa nášho používania a sprístupňovania vašich osobných informácií

Dávame vám možnosť voľby týkajúcej sa nášho používania a sprístupňovania vašich osobných informácií na marketingové účely. Môžete sa odhlásiť z:

 • Dostávania marketingových správ z našej strany: Ak už časom nebudete chcieť od nás dostávať marketingové správy, môžete sa rozhodnúť, že sa odhlásite z ich odoberania v budúcnosti tak, že sa na nás obrátite prostredníctvom nastavenia svojho ACUVUE® účtu alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu [email protected]. Vo svojej požiadavke uveďte svoje meno, určte formy marketingových správ, ktoré už nechcete dostávať, a uveďte adresy, na ktoré sa posielajú. Napríklad, ak už od nás nechcete dostávať marketingové e-maily alebo direct mail, povedzte nám to a uveďte svoje meno a e-mail alebo poštovú adresu. Od prijímania marketingových správ od nás sa môžete tiež odhlásiť tak, že navštívite Službu a aktualizujete svoj internetový profil. Okrem toho sa môžete odhlásiť od dostávania našich marketingových e-mailov, keď budete postupovať podľa pokynov na zrušenie odberu uvedených v každej takejto správe.
 • Doručovanie našich pripomienok: Ak už časom nebudete chcieť od nás dostávať zdravotné pripomienky, môžete sa rozhodnúť, že sa odhlásite z ich odoberania v budúcnosti tak, že sa na nás obrátite prostredníctvom nastavenia svojho ACUVUE® účtu alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu [email protected]. Vo vašej odpovedi nám uveďte svoje meno a e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, kam dostávate od nás pripomienky.
 • Naše zdieľanie vašich osobných informácií s pridruženými spoločnosťami a partnermi, ktorými sú tretie strany: Ak ste predtým súhlasili s prijímaním marketingových správ od našich pridružených spoločností alebo partnerov, ktorými sú tretie strany, môžete odmietnuť možnosť, aby sme s týmito stranami zdieľali vaše osobné údaje na účely ich priameho marketingu, a to tak, že sa na nás obrátite prostredníctvom zaslaním e-mailovej správy na adresu [email protected]. Vo svojej správe nám uveďte, že už viac nemáme zdieľať vaše osobné informácie s našimi pridruženými spoločnosťami a/alebo partnermi, ktorými sú tretie strany, na ich marketingové účely, a vložte svoje meno a e-mailovú adresu.

Budeme sa snažiť vyhovieť vašim požiadavkám hneď, ako to bude možné. Upozorňujeme, že ak odhlásite, ako sme opísali vyššie, nebudeme môcť odstrániť vaše osobné údaje z databáz našich pridružených spoločností, s ktorými sme už zdieľali vaše informácie (t. j. odhlásenie bude platiť od dátumu, keď zapracujeme vašu žiadosť o odhlásenie/zablokovanie). Upozorňujeme tiež, že ak sa odhlásite od prijímania správ týkajúcich sa marketingu, môžeme vám stále posielať dôležité transakčné a administratívne správy, z prijímania ktorých sa nemôžete odhlásiť.

Ako môžete pristupovať k svojim osobným údajom, meniť ich alebo vymazať

Ak chcete skontrolovať, opraviť, aktualizovať, obmedziť alebo vymazať svoje osobné údaje, alebo ak by ste chceli požiadať o získanie elektronickej kópie svojich osobných údajov na účely ich prenosu do inej spoločnosti (v rozsahu, v akom máte tieto práva v súlade s platnou legislatívou), obráťte sa na nás prostredníctvom e-mailovej správy na adresu [email protected]. Na vašu žiadosť odpovieme čo najskôr, najneskôr do jedného mesiaca od jej prijatia. Ak určité okolnosti spôsobia akékoľvek oneskorenie našej odpovede, budete okamžite informovaní a uvedieme vám dátum, kedy odpovieme.

PRENOS CEZ HRANICE

Vaše osobné údaje môžu byť uložené a spracované v akejkoľvek krajine, v ktorej k tomu máme možnosť, alebo kde máme poskytovateľa služieb, a na základe používania našich Služieb alebo poskytnutia súhlasu (pokiaľ to vyžaduje zákon) môžu byť vaše osobné údaje prenesené do krajín mimo vášho bydliska, vrátane Spojených štátov (USA), kde môžu platiť iné pravidlá ochrany osobných údajov než vo vašej krajine. Ochranu osobných údajov pri prenose k našim pridruženým spoločnostiam alebo tretím stranám v iných krajinách zaisťujú vhodné zmluvné a iné opatrenia.

Niektoré krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) považuje Európska komisia za krajiny, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa štandardov EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu. Pri prevodoch z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za také, ktoré zabezpečujú primerané opatrenia vrátane zabezpečenia toho, aby bol príjemca viazaný [štandardnými zmluvnými doložkami EÚ, štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA alebo kódexom správania alebo certifikácie schváleným EÚ] na ochranu vašich osobných údajov. Kópiu týchto opatrení môžete získať tak, že sa obrátite na nášho splnomocnenca pre ochranu údajov v súlade s pokynmi v časti „Obráťte sa na nás“ nižšie.

BEZPEČNOSŤ

Snažíme sa používať primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia určené na ochranu osobných informácií, ktoré sú pod našou kontrolou. Bohužiaľ, žiadny prenos údajov cez internet alebo systém na ukladanie dát nebude možný so zárukou 100% bezpečnosti. Ak máte dôvod si myslieť, že vaša interakcia s nami už nie je bezpečná (napríklad vtedy, ak máte pocit, že bezpečnosť niektorého účtu, ktorý máte u nás, je ohrozená), ihneď nám to oznámte v súlade s časťou „Obráťte sa na nás“ nižšie.

OBDOBIE UCHOVÁVANIA

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené z hľadiska účelov, na ktoré boli získané. Kritériá používané na stanovenie našich období na uchovávanie zahŕňajú: (i) dĺžku trvania vzťahu s vami a poskytovania Služby, (ii) či existuje právny záväzok, ktorý sa na nás vzťahuje, a (iii) či z pohľadu nášho právneho postavenia je uchovávanie vhodné (napríklad v súvislosti s platnými predpismi o obmedzeniach, súdnych sporoch alebo regulačných vyšetrovaniach).

Ak zhromažďujeme Vaše osobné údaje, napríklad za účelom zasielania marketingovej komunikácie, ponecháme si ich na dobu 5 rokov od dátumu, kedy ste sa zaregistrovali a zvolili možnosť zasielania marketingových oznámení.

Upozorňujeme však, že toto nie je vyčerpávajúci zoznam období uchovávania. Vaše osobné údaje sa môžu uložiť na dlhšie obdobie podľa kritérií stanovených v prvom odseku tejto časti, najmä podľa bodov (ii) a (iii).

STRÁNKY A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Tieto Zásady ochrany osobných údajov, sa nezaoberajú osobnými informáciami, informáciami ani inými postupmi tretích strán vrátane tretích strán, ktoré prevádzkujú akúkoľvek stránku alebo internetovú službu (okrem iného vrátane akejkoľvek aplikácie), ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tejto Služby alebo na ktoré sa táto Službe odkazuje, a my za ne nenesieme zodpovednosť. Dostupnosť alebo zahrnutie odkazu na akúkoľvek takúto stránku alebo majetok v Službe neznamená, že ich my alebo naše pridružené spoločnosti schvaľujeme.

OBRÁŤTE SA NA NÁS

Johnson & Johnson s.r.o so so sídlom: Bratislava, Karadžičova 12, 821 08, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka 4598/B, je spoločnosť zodpovedná za zhromažďovanie, používanie a sprístupňovanie osobných údajov podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Ak budete mať otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom obráťte sa prosím na oddelenie zákazníckeho servisu prostredníctvom e-mailovej správy na adresu [email protected], alebo napíšte na túto adresu:

Johnson & Johnson s.r.o., JnJ Vision

Karadžičova 12

821 08 Bratislava

Môžete sa obrátiť na splnomocnenca pre ochranu osobných údajov, ktorý je zodpovedný za vašu krajinu alebo región, podľa toho, čo je relevantné, prostredníctvom adresy [email protected] .

PODANIE SŤAŽNOSTI U REGULÁTORA

Môžete podať sťažnosť u orgánu dohľadu prislúchajúcemu vašej krajine alebo regiónu. Kliknite sem, zobrazia sa kontaktné údaje týchto úradov.

AKTUALIZÁCIE TÝCHTO ZÁSAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Zásady na ochranu osobných údajov sa môžu zmeniť. Všetky zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť až potom, keď sa revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejnia v Službe. Vaše používanie Služby po týchto zmenách znamená, že akceptujete upravené Zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali Zásady ochrany osobných údajov, keď navštívite Službu. Tieto zásady sa naposledy aktualizovali 23.4.2018.