Právne oznámenie

Dátum poslednej aktualizácie: 9. marca 2020

 

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY

 

Dôkladne si prečítajte tieto podmienky poskytovania služby (ďalej ako aj „zmluva“). Kliknutím alebo ťuknutím na tlačidlo „OK“ alebo „Súhlasím“ (alebo iný podobný termín) v súvislosti s touto zmluvou alebo používaním služieb (ako sú opísané nižšie) súhlasíte s touto zmluvou. Odporúčame, aby ste si kópiu tejto zmluvy vytlačili pre potrebu v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo na zmeny, ako sú opísané nižšie.

Táto zmluva sa uzatvára medzi vami a spoločnosťou Johnson & Johnson s.r.o., 31 345 182, so sídlom na adrese Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, zapísanou v registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: -4598/B (ďalej ako aj „spoločnosť”, „my“, „nás“, „nám“ alebo „náš“), v súvislosti s vaším používaním lokality ACUVUE na adrese https://www.acuvue.sk/ (ďalej ako „lokalita“) alebo mobilnej softvérovej aplikácie, cez ktorú pristupujete k tejto zmluve (ďalej ako „aplikácia“) (ďalej spolu ako „služby“).

Ak nechcete prijať podmienky zmluvy, žiadame vás, aby ste nepristupovali k službám a nepoužívali ich, nezverejňovali a neposielali v nich žiadne materiály a neobjednávali si z nich žiadny tovar. Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov na adrese https://www.acuvue.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov, v ktorých nájdete informácie o tom, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame.

AK JE NA STRÁNKE ZAHRNUTÁ MOŽNOSŤ NÁKUPU PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB, NA POUŽITIE FUNKCIE NÁKUPU MUSÍTE VO SVOJEJ KRAJINE DOVŔŠIŤ PLNOLETOSŤ. Táto lokalita je určená pre a cielená na obyvateľov Slovenskej republiky. Potvrdzujete, že ste dovŕšili zákonný vek na uzavretie tejto zmluvy alebo ak nie, že ste na jej uzavretie získali súhlas svojho rodiča alebo zákonného zástupcu.

Ak používate služby v mene alebo v prospech akejkoľvek organizácie, s ktorou ste spojený, s podmienkami tejto zmluvy súhlasíte v mene seba a tejto organizácie a potvrdzujete, že máte zákonnú právomoc na zaviazanie tejto organizácie takouto zmluvou. Označenia „vy“ a „váš“ v tejto zmluve odkazujú ako na vás, tak aj na túto organizáciu.

1. Naše právo na zmeny Túto zmluvu môžeme priebežne meniť (z akéhokoľvek dôvodu, napríklad zmeny ponúkaných funkcií alebo služieb na lokalite/v aplikácii alebo v dôsledku zmeny zákona), pričom vás budeme o týchto zmenách informovať primeraným spôsobom, vždy ich však sprístupníme v revidovanej zmluve prostredníctvom služieb. Takéto zmeny sa nebudú vzťahovať na žiadny spor medzi vami a nami, ktorý vznikol pred dátumom zverejnenia revidovanej zmluvy so začlenenými zmenami alebo skôr ako sme vás o týchto zmenách informovali. Ak zo zmenami v zmluve nesúhlasíte, zmluvu môžete vypovedať za podmienok podľa nižšie uvedeného článku 20. Kliknutím alebo ťuknutím na tlačidlo „OK“ alebo „Súhlasím“ (alebo iný podobný termín) v súvislosti s touto zmluvou alebo vaším používaním služieb po zverejnení akýchkoľvek zmien udeľujete svoj súhlas s týmito zmenami. Pole „Dátum poslednej aktualizácie“ vyššie uvádza dátum poslednej zmeny tejto zmluvy.

V rozsahu povolenom platnými zákonmi môžeme kedykoľvek a bez vyplývajúcej zodpovednosti upraviť alebo zrušiť všetky služby alebo ich časť (napr. v dôsledku zmeny príslušných zákonov, na zachovanie bezpečnosti služieb alebo s cieľom zavedenia primeraných technických úprav a vylepšení, na úpravu služieb a funkcií poskytovaných prostredníctvom služieb), v prípade potreby spoplatniť, upraviť alebo zrušiť akékoľvek povinné poplatky za používanie služieb alebo niektorým či všetkým používateľom ponúknuť príležitosti, a to podľa nášho vlastného uváženia. Primeraným spôsobom vás budeme informovať o (i) akýchkoľvek zmenách, ktoré budú mať podstatný nepriaznivý vplyv na vaše používanie služieb ako celku, a (ii) akomkoľvek zvýšení poplatkov účtovaných za používanie služieb.

2. Odmietnutie zodpovednosti za informácie

Informácie obsahujúce akékoľvek rady alebo odporúčania poskytované ako súčasť Služieb slúžia výhradne na vzdelávacie a informačné účely. Neslúžia na lekárske ani zdravotnícke poradenstvo ani nemajú byť použité na stanovenie lekárskej diagnózy alebo liečby pre akýkoľvek jednotlivý problém. Rovnako neslúžia ako náhrada odborného poradenstva a Služieb kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je oboznámeny s vašimi jedinečnými skutočnosťami/stavom. V otázkách zdravotného stavu a pred začatím akejkoľvek novej liečby sa vždy obráťtena svojho lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Vaše používanie Služieb podlieha dodatočným zrieknutiam sa zodpovednosti a skutočnostiam, ktoré sa môžu v rámci Služieb vyskytnúť.

Nepreberáme žiadnou zodpovednosť za akékoľveknásledkypriamo alebo nepriamo súvisiace s vašou činnosťou alebo nečinnosťou vykonanou na základe informácií alebo iného materiálu poskytnutého ako súčasť Služieb. Zatiaľ čo sa snažíme zachovávať presnosť, úplnosť a aktuálnosťinformácií poskytovaných prostredníctvom služieb, neposkytujeme žiadne záruky a nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne škody alebo stratu vyplývajúcu v dôsledku presnosti, úplnosti alebo včasnosti informácií poskytnutých ako súčasť Služieb.

3. Informácie odosielané prostredníctvom služieb. Vaše odosielanie informácií prostredníctvom služieb sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na adrese https://www.acuvue.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov, ako aj našimi zásadami používania súborov cookie na adrese https://www.acuvue.sk/politika-cookie

4. Otázky súdnej právomoci. Používanie služieb nemusí byť v niektorých jurisdikciách vhodné alebo dostupné. Akékoľvek používanie služieb je na vaše vlastné riziko, pričom musíte dodržiavať všetky platné zákony, predpisy a nariadenia. Dostupnosť služieb, ako celku alebo ich časti, môžeme kedykoľvek, pre kohokoľvek a v akejkoľvek geografickej lokalite obmedziť podľa vlastného uváženia na základe platných dôvodov (napr. na dodržanie príslušných zákonov a regulačných predpisov, na zachovanie bezpečnosti služieb alebo na zavedenie primeraných technických úprav).

5. Prijateľné používanie a pravidlá správania. Nesmiete:

 • zverejňovať, prenášať ani inak sprístupňovať prostredníctvom služieb alebo v ich spojitosti žiadne materiály, ktoré sú alebo môžu byť: (a) ohrozujúce, obťažujúce, ponižujúce, nenávistné, zastrašujúce alebo inak porušujú práva a dôstojnosť iných, (b) hanlivé, urážlivé alebo podvodné, c) obscénne, neslušné, pornografické alebo inak nevhodné alebo (d) chránené autorským právom, ochrannou známkou, obchodným tajomstvom, právom na publicitu alebo súkromie alebo akýmkoľvek iným vlastníckym právom bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného vlastníka;
 • zverejňovať, prenášať ani inak sprístupňovať prostredníctvom služieb alebo v ich spojitosti žiadny škodlivý softvér, vírus, červa, trójskeho koňa, veľkonočné vajce, časovanú bombu, spyware ani iný počítačový kód, súbor či program, ktorý je alebo by mohol byť potenciálne škodlivý alebo invazívny či určený na poškodenie alebo napadnutie prevádzky alebo monitorovanie akéhokoľvek hardvéru, softvéru alebo zariadenia (každý ďalej ako „vírus“);
 • používať služby na akékoľvek komerčné účely vrátane používania na vlastné komerčné účely alebo komerčné účely, z ktorých by ste mali akýkoľvek úžitok;
 • používať služby na akékoľvek podvodné alebo inak nezákonné účely;
 • akýmkoľvek spôsobom zhromažďovať informácie o používateľoch služieb vrátane prostredníctvom reverzného inžinierstva;
 • zasahovať do prevádzky služieb alebo serverov a sietí používaných na sprístupnenie služieb vrátane napadnutia alebo znehodnotenia ktorejkoľvek časti služieb alebo porušenia akejkoľvek požiadavky alebo zásady takýchto serverov a sietí;
 • obmedzovať alebo brániť inej osobe v používaní služieb;
 • reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, predávať, prenajímať, požičiavať, dočasne zdieľať, distribuovať ani inak využívať žiadnu časť (alebo žiadne použitie) služieb bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu okrem prípadu, kedy je to výslovne povolené podľa tejto zmluvy;
 • reverzne zostrojovať, dekompilovať alebo rozoberať žiadnu časť služieb okrem prípadov, kedy je takéto obmedzenie výslovne zakázané platnými zákonmi;
 • odstraňovať akékoľvek oznámenie o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach zo služieb;
 • začleňovať akúkoľvek časť služieb do iného produktu alebo služby bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu;
 • systematicky sťahovať a ukladať obsahu služieb;
 • používať robota, pavúka, aplikáciu na prehľadávanie/získavanie lokality ani iné manuálne či automatické zariadenie na získavanie, indexovanie, „škrabanie“, „dátovú ťažbu“ a iné zhromažďovanie obsahu služieb alebo reprodukciu a obchádzanie navigačnej štruktúry alebo prezentácie služieb bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu. Napriek vyššie uvedenému a za predpokladu dodržania všetkých pokynov zverejnených v súbore robots.txt v koreňovom priečinku služieb udeľujeme operátorom verejných vyhľadávačov povolenie používať pavúky na kopírovanie materiálu zo služieb výlučne na účel (a vo výlučne nevyhnutnom rozsahu) na vytvorenie verejne dostupných, vyhľadateľných indexov takýchto materiálov, nie však medzipamäte a archívy takýchto materiálov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez upozornenia toto povolenie odvolať buď všeobecne, alebo v konkrétnych prípadoch.

Zodpovedáte za získanie, udržiavanie a zaplatenie celého hardvéru, telekomunikačných a iných služieb potrebných na používanie služieb.

6. Produkty. Služby sprístupňujú zoznamy, popisy a obrázky tovaru alebo služieb alebo súvisiacich kupónov a zliav (ďalej spolu ako „produkty“), ako aj referencie a odkazy na produkty. Produkty sa snažíme popisovať čo najpresnejšie a prezentovať čo najaktuálnejšie obaly produktov. Neposkytujeme žiadne záruky ani vyhlásenia, pokiaľ ide o úplnosť, presnosť, spoľahlivosť, platnosť alebo včasnosť takýchto zoznamov, popisov alebo obrázkov (vrátane všetkých funkcií, parametrov a cien v nich obsiahnutých) alebo zhodu zobrazeného obalu produktu so skutočným produktom, ktorý dostanete. Takéto informácie a dostupnosť ktoréhokoľvek produktu podliehajú zmenám, a to kedykoľvek a bez upozornenia.

7. Elektronická komunikácia Informácie komunikované ako súčasť služieb môžu predstavovať elektronickú komunikáciu. Keď s nami komunikujete prostredníctvom služieb alebo inej formy elektronických médií, napríklad e-mail, komunikujete s nami elektronicky. Súhlasíte, že s vami môžeme komunikovať elektronicky v súlade s miestnymi zákonmi o ochrane údajov a zákaze nevyžiadanej pošty a že takáto komunikácia, ako aj oznámenia, zverejnenia, zmluvy a ďalšie komunikácie, ktoré vám elektronicky poskytujeme, sú rovnocenné písomnej komunikácii a majú rovnaký rozsah platnosti a účinnosti, ako ich vytlačená a podpísaná kópia.

8. Registrácia. Na používanie služieb môže byť nevyhnutná registrácia. Akéhokoľvek používateľské meno, heslo alebo iné poskytnuté informácie môžeme zamietnuť alebo vyžiadať ich zmenu. Vaše používateľské meno a heslo slúžia len na vaše osobné použitie. Ste výhradne zodpovedný za zachovanie dôvernosti svojich prihlasovacích údajov a za zamedzenie prístupu k mobilnému zariadeniu, počítaču a/alebo inému spôsobu prístupu k službám. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie vašich prístupových údajov v dôsledku vášho zlyhania zachovania ich dôvernosti. Ste výhradne zodpovedný za všetky činnosti, ku ktorým dôjde na vašom účte, či už s vaším vedomím alebo bez neho. Na akékoľvek neoprávnené použitie vašich prihlasovacích údajov alebo účtu, o ktorom sa dozviete, nás musíte bezodkladne upozorniť. Odporúčame, aby ste v rozsahu pristupovania k službám prostredníctvom mobilného zariadenia, takéto zariadenie chránili heslom.

Súhlasíte, že sú všetky informácie, ktoré nám poskytujete, aktuálne, presné a úplné a že budete zachovávať aktuálnosť týchto informácií a informovať nás o prípadných zmenách.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a na základe nášho vlastného uváženia ukončiť akýkoľvek účet okrem iného v dôsledku nedodržania týchto zmluvných podmienok, podvodu alebo zneužitia alebo akéhokoľvek skreslenia informácií, ktoré nám vy alebo ktokoľvek iný predloží prostredníctvom vášho účtu.
 

9. Profily a fóra. Môžeme vám povoliť sprístupnenie niektorých údajov alebo materiálov (ďalej každé ako „príspevok“) v súvislosti so službami vrátane na profilových stránkach alebo v interaktívnych funkciách. Nemáme žiadnu kontrolu nad týmito príspevkami, používaním alebo zneužívaním príspevkov tretími stranami alebo vašu interakciu s ostatnými používateľmi ani za ne nie sme zodpovední. V konečnom dôsledku sú za svoje činy zodpovední samotní používatelia. Ak sa rozhodnete prostredníctvom služieb zverejniť osobné alebo iné informácie, robíte tak na vlastné riziko.

Súhlasíte, že akékoľvek fórum obsahuje názory a myšlienky ostatných používateľov. Ďalej súhlasíte, že nie sme zodpovední za presnosť akýchkoľvek príspevkov na lokalite. Chápete a súhlasíte, že všetky príspevky sú na výhradnej zodpovednosti osoby, ktoré tieto príspevky zverejnila. Chápete a súhlasíte, že vyhodnotíte a budete znášať všetky riziká spojené s použitím akéhokoľvek príspevku vrátane spoliehania sa na presnosť, úplnosť a užitočnosť takéhoto príspevku.

10. Naše právo používať príspevky. Žiadna časť tejto zmluvy neprenáša žiadne vlastnícke práva vo vašich príspevkoch. Pre každý príspevok nám udeľujete celosvetovú, bezplatnú, plne uhradenú, nevýhradnú, trvalú, neodvolateľnú, prevoditeľnú a plne sublicencovateľnú (prostredníctvom viacerých úrovní) licenciu bez ďalšieho uváženia pre vás alebo ďalšiu tretiu stanu na reprodukciu, distribúciu, vykonávanie a zobrazovanie (verejné a iné), vytváranie odvodených diel, úpravu, zmenu, ukladanie a iné používanie, analýzu a využívanie takýchto príspevkov (vrátane prostredníctvom používania tretích strán) a spojenie sa s vami v súvislosti s vaším príspevkom v akomkoľvek formáte alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek súčasne známeho média na akýkoľvek účel (vrátane propagačných účelov ako svedectvá a reklama). Vaše príspevky máme právo použiť, nie povinnosť.

Máme právo slobodne používať akékoľvek nápady, koncepty, know-how a techniky obsiahnuté alebo odvodené zo všetkých príspevkov na akýkoľvek účel vrátane rozvoja, výroby a marketingu produktov. Z tohto dôvodu nám nepredkladajte ani neposielajte žiadne nápady, návrhy alebo materiály, pri ktorých chcete zachovať dôvernosť alebo za ktoré od nás chcete dostať finančnú odmenu. V súvislosti s akýmkoľvek použitím alebo nepoužitím príspevkov nemáte voči nám žiadny právny nárok. Chápete, že keď zverejníte príspevok, budeme mať právo, no nie povinnosť použiť, zverejniť a vydať vaše meno, fotografiu, podobizeň, hlas, výkon, biografické informácie a/alebo vyhlásenia na celom svete a s neustálym trvaním v rámci služieb alebo akejkoľvek pridruženej alebo nástupníckej lokality alebo kanálu sociálnej siete, ktoré vlastníme alebo prevádzkujeme my alebo naše pobočky. Chápete, že ak použijeme akékoľvek z týchto práv, nedostanete žiadne inú výhodu, platbu, upozornenie alebo uznanie a ani nebudete mať šancu na predchádzajúce schválenie spôsobu ich použitia. Ak príspevok obsahuje osobné informácie, tieto osobné informácie budú spracované podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré majú v tejto konkrétnej veci prednosť.

Okrem toho ak nám poskytnete akékoľvek nápady, návrhy alebo myšlienky (ďalej ako „spätná väzba“), budeme to považovať ako príspevok so spätnou väzbou. Súhlasíte, že spätná väzba nie je dôverná a že vaše poskytnutie je bezplatné, nevyžiadané a bez obmedzení a neukladá nám žiadny záväzok v súvislosti s takouto spätnou väzbou.

Potvrdzujete, že (a) máte všetky potrebné práva na udelenie licencií stanovených v tejto časti, (b) vaše príspevky sú úplné a presné a (c) vaše príspevky a vaše poskytnutie týchto príspevkov nie je podvodné ani inak v rozpore s platnými zákonmi ani žiadnymi ďalšími zákonmi ktorejkoľvek tretej strany. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa ďalej neodvolateľne zriekate všetkých „morálnych práv“ a ďalších práv týkajúcich sa priradenia autorstva alebo celistvosti materiálov súvisiacich s vaším príspevkom, ktoré vám môžu na základe platných zákonov vznikať (a súhlasíte s tým, že budeme vykonávať akékoľvek úkony alebo opomenutia súvisiace s vašimi príspevkami a príslušnými materiálmi, ktoré môžu byť v rozpore s nimi). 

Môžeme zaviesť maximálnu veľkosť úložiska pre príspevky v rámci služieb. Nenesieme zodpovednosť za žiadne strany ani poškodenie, ktoré vám môže vzniknúť v dôsledku odstránenia alebo nemožnosti uloženia akýchkoľvek správ, komunikácií a ďalších príspevkov súvisiacich s údržbou maximálnej veľkosti úložiska.

 

11. Monitorovanie používania služby. Môžeme (no nemusíme) monitorovať, vyhodnocovať, upravovať alebo odstraňovať príspevky pred alebo po ich zverejnení v rámci služieb, ako aj analyzovať váš prístup a používanie služieb. Informácie týkajúce sa vášho prístupu a používania služieb, okolnosti týkajúce sa prenosu príspevkov a osobné údaje súvisiace s používateľmi, ktorí sprístupnili príspevky, môžeme zverejňovať v každom prípade v súlade s platnými zákonmi alebo žiadosťami súdu, orgánov činných v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi či inak v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

12. Vaše právo používať služby. Súhlasíte, že všetky práva duševného vlastníctva v rámci služieb patria nám alebo našim poskytovateľom licencie. V rámci služieb nemáte žiadne práva okrem práva na prístup k nim podľa tejto zmluvy. Za predpokladu dodržiavania tejto zmluvy a výlučne počas jej trvania: (a) môžete si prezerať jednu kópiu tejto lokality na akomkoľvek jednotlivom zariadení, výlučne na osobné a nekomerčné používanie, (b) povoľujeme vám na obmedzenom, nevýhradnom, neprenosnom, nesublicencovateľnom základe inštaláciu a používanie aplikácie na akomkoľvek zariadení, ktoré vlastníte alebo spracujete, výlučne na osobné a nekomerčné používanie. Aplikácia sa licencie (nepredáva) vám. V prípade nedodržania tejto zmluvy musíte okamžite ukončiť používanie služieb a odstrániť aplikáciu zo zariadenia (platnosť licencie sa okamžite končí). Ste zodpovedný za zachovanie bezpečnosti zariadenia a jeho primeranej ochrany.

13. Vlastnícke práva spoločnosti. My a náš dodávateľ vlastním služby, ktoré sú chránené vlastníckymi právami a zákonmi, vrátane všetkých názvov našich značiek, ochranných známok a servisných známok a všetkých súvisiacich log. Všetky obchodné názvy, ochranné známky, servisné známky a logá (ďalej spolu ako „známky“) v rámci služieb nevlastníme my, ale sú vlastníctvom svojich príslušných vlastníkov. Naše známky nemôžete používať v súvislosti so žiadnymi produktmi alebo službami, ktoré nie sú naše, alebo spôsobom, ktorý by mohol vyvolať nepochopenie. Žiadne informácie obsiahnuté v službách sa nesmú vysvetľovať tak, že udeľujú akékoľvek právo na používanie známok bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka.

14. Materiály tretích strán, odkazy. Služby môžu povoľovať prístup k informáciám, produktom, službám a ďalším materiálom tretích strán vrátane príspevkov (ďalej spolu ako „materiály tretích strán“) a vrátane všetkých prístupov prostredníctvom odkazov. Nekontrolujeme, nepropagujeme ani nezodpovedáme za žiadne materiály tretích strán. Nemáme žiadnu povinnosť monitorovať materiály tretích strán a kedykoľvek môžeme zablokovať alebo zrušiť akýkoľvek materiál tretích strán. Váš prístup a používanie materiálov tretích strán je na vaše vlastné riziko a riadi sa dodatočnými podmienkami, pravidlami a zásadami platnými na tento materiál.

15. Dodatočné podmienky. Niektoré funkcie alebo obsah služieb môžu upravovať dodatočné podmienky, napríklad ide o ponuky, žrebovania cien, súťaže a lotérie. Účasťou v takýchto aktivitách ako súčasť služieb upravovaných dodatočnými podmienkami, napríklad žrebovanie cien, súťaž alebo lotéria s oficiálnymi pravidlami, súhlasíte, že okrem týchto podmienok používania budete dodržiavať aj takéto dodatočné podmienky.

16. Zrieknutie sa záruk. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sú vám služby poskytované „tak, ako sú“, „tak, kde sú“ a „podľa dostupnosti“ bez akýchkoľvek záruk alebo podmienok, či už výslovných, predpokladaných alebo zákonných.

Zriekame sa všetkých záruk v súvislosti so službami v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vrátane záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušovania a vlastníctva.

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi a v súlade so všetkými platnými zmluvnými podmienkami a zásadami týkajúcimi sa používania materiálov tretích strán, ako sú uvedené v časti 14. , sú materiály tretích strán sprístupňované „tak, ako sú“, „tam, kde sú“ a „podľa dostupnosti“ bez akéhokoľvek záruk, či už výslovných alebo predpokladaných. Zriekame sa všetkých záruk týkajúcich sa materiálov tretích strán.

Bez obmedzenia všeobecnej platnosti vyššie uvedených informácií a v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky, že budú služby bezpečné, že akékoľvek používateľské meno, heslo alebo iné bezpečnostné opatrenie, ktoré môžete používať alebo povoliť používať ostatným v spojitosti so službami, zabráni neoprávnenému prístupu k vášmu účtu v rámci služieb alebo príslušným informáciám a že váš účet v rámci služieb alebo príslušné informácie nebudú dostupné a zneužité akoukoľvek treťou stranou.

Všetky vylúčenia v tejto zmluve (vrátane tých v tejto časti a ostatných častiach zmluvy) sú poskytované v prospech spoločnosti a jej pobočiek a príslušných akcionárov, podielnikov, riaditeľov, úradníkov, zamestnancov, pridružených strán, agentov, zástupcov, poskytovateľov licencie, dodávateľov a poskytovateľov služieb, ako aj ich príslušných nástupcov a menovaných zástupcov (ďalej spolu ako „strany spoločnosti“).

Prijímame všetky primerané kroky s cieľom zabezpečiť včasnosť, integritu a bezpečnosť služieb, nemôžeme však zaručiť, že sú a zostanú aktuálne, úplné, správne a bezpečné alebo že prístup k nim nebude prerušený. Služby môžu obsahovať nepresnosti, chyby a materiály v rozpore s touto zmluvou. Okrem toho môžu vykonávať tretie strany neoprávnené úpravy služieb. Ak sa dozviete o takejto úprave, prostredníctvom odkazu Kontaktujte nás https://www.acuvue.sk/kontaktujte-nas nám poskytnite popis takejto úpravy a jej umiestnenia v službách.

17. Obmedzenie zodpovednosti.

Žiadna časť tejto zmluvy neobmedzuje, nevylučuje a neupravuje ani nepodporuje obmedzenie, vylúčenie a opravu akýchkoľvek povinných zákonných práv spotrebiteľa podľa platných zákonov.

Pokiaľ ide o akékoľvek podmienky, záruky alebo garancie, ktoré nie je možné podľa platných zákonov vylúčiť, v rozsahu povolenom platnými zákonmi je naša zodpovednosť obmedzená (podľa nášho uváženia) na opakované dodanie alebo refundáciu nákladov za príslušnú časť služieb.

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi: (a) nenesieme zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné, následné, špeciálne, exemplárne alebo represívne škody alebo straty, ktoré sme nemohli my ani vy primerane predvídať v čase uzatvorenia tejto zmluvy, v každom prípade vyplývajúcim z alebo v súvislosti so službami alebo touto zmluvou a podľa akejkoľvek zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti a inej teórie (ďalej ako aj „nepriame škody“). Strata alebo poškodenie sú predvídateľné, ak je očividné, že k nim dôjde, alebo ak sme my aj vy v čase uzavretia zmluvy vedeli, že k nim dôjsť môže.

bez obmedzenia vyššie uvedených informácií nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepriame straty vyplývajúce z vášho používania služieb alebo produktov či materiálov tretích strán vrátane akéhokoľvek vírusu, ktorý môže byť v tejto súvislosti prenesený.

strany spoločnosti žiadnym spôsobom nevylučujú ani neobmedzujú našu zodpovednosť voči vám, ak je to nezákonné. Zahŕňa to zodpovednosť za usmrtenie, zranenie alebo iné ublíženie absolútnych práv fyzických osôb spôsobené v dôsledku našej nedbanlivosti alebo nedbanlivosti našich zamestnancov, agentov alebo subdodávateľov, za hrubú nedbanlivosť alebo úmyselné správanie, podvod alebo podvodné zavádzanie.

Naša maximálna spoločná zodpovednosť za všetky škody, straty a príčiny konania vyplývajúce z alebo v spojitosti so službami alebo touto zmluvou, či už v zmluve, delikte (vrátane nedbanlivosti) alebo inak, nepresiahne vyššiu hodnotu ako (a) prípadná celková hodnota vyplatená vami nám za používanie služieb a (b) desať amerických dolárov (10 USD).

Všetky obmedzenia zodpovednosti v tejto zmluve (vrátane v tejto časti a ostatných častiach zmluvy) sú poskytované v prospech spoločnosti a strán spoločnosti.

18. Pokiaľ ide o akékoľvek podmienky, záruky alebo garancie, ktoré nie je možné podľa zákonov vylúčiť, v rozsahu povolenom platnými zákonmi je naša zodpovednosť obmedzená (podľa nášho uváženia) na opakované dodanie alebo refundáciu nákladov za príslušné služby. Nároky tretích strán. Ak nás bude žalovať tretia strana v dôsledku vášho porušenia tejto zmluvy alebo porušenia akéhokoľvek práva tretej strany, tak v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi budete zodpovedný za všetky záväzky, škody, rozsudky, odmeny, straty, náklady, výdavky a poplatky (vrátane poplatkov za právne zastúpenie), ktoré vzniknú stranám spoločnosti.

19. Ukončenie. Služby môžete kedykoľvek prestať používať, čím vypoviete túto zmluvu. Vaše používanie služieb môžeme ukončiť alebo pozastaviť, ak nebudete dodržiavať túto zmluvu, zapojíte sa do podvodu alebo zneužitia alebo ak nám vy alebo ktokoľvek iný prostredníctvom vášho účtu poskytne nepravdivé informácie. Ak je to za daných okolností primerané, poskytneme vám oznámenie o ukončení alebo pozastavení aspoň dvadsaťštyri (24) hodín vopred za predpokladu, že ak sa odôvodnene domnievame, že ste materiálne porušili túto zmluvu, môžeme váš účet okamžite ukončiť alebo pozastaviť. Po ukončení alebo pozastavení účtu vaše právo na používanie služieb okamžite zanikne a my môžeme bez zodpovednosti voči vám alebo akejkoľvek tretej strane okamžite deaktivovať alebo vymazať vaše používateľské meno, heslo a účet a všetky súvisiace materiály, a to bez povinnosti poskytnúť ďalší prístup k takýmto materiálom. Vaše povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy zostanú v platnosti aj po zániku alebo ukončení tejto zmluvy.

20. Rozhodné právo, jurisdikcia. Ak platné zákony nestanovujú inak, táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

21. Filtrovanie. Ochrany rodičovskej kontroly (napríklad počítačový hardvér, softvér alebo filtrovacie služby) sú komerčne dostupné a môžu vám pomôcť pri obmedzení prístupu k materiálom, ktoré by mohli byť škodlivé alebo nevhodné pre mladistvých. Informácie týkajúce sa súčasných poskytovateľov takýchto ochrán (ktoré nepropagujeme) sú k dispozícii na adrese https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.

22. Informácie alebo sťažnosti V prípade otázok alebo sťažnosti týkajúcich sa služieb použite odkaz v časti Kontaktujte nás https://www.acuvue.sk/kontaktujte-nas.

23. Sťažnosti týkajúce sa porušenia autorských práv. Ak sa v dobre viete domnievate, že materiály dostupné v službách porušujú vaše autorské právo, môžete nám napísať e-mail, v ktorom požiadate, aby sme takýto materiál odstránili alebo zablokovali prístup k nemu. Žiadame, aby ste boli presní, pokiaľ ide o identifikáciu a umiestnenie materiálov, ktoré údaje porušujú autorské práva. Ak sa v dobre viere domnievate, že niekto neoprávnene podal oznámenie o porušení autorských práv proti vám, môžete nám poslať písomné protioznámenie. Oznámenia a protioznámenia je nutné poslať prostredníctvom odkazu v časti Kontaktujte nás https://www.acuvue.sk/kontaktujte-nas. V Spojených štátoch amerických nás môžete kontaktovať okrem kliknutia na odkaz Kontaktujte nás https://www.acuvue.sk/kontaktujte-nas aj prostredníctvom agenta spoločnosti pre sťažnosti súvisiace so zákonom o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami (DMCA), a to písomne na nasledujúcej adrese:

Trademark Law Department

Johnson & Johnson

One Johnson & Johnson Plaza

New Brunswick, NJ 08933

 

Túto adresu môžete tiež použiť, keď sa s nami chcete spojiť v súvislosti so sťažnosťou týkajúcou sa porušenia autorských práv v jurisdikciách mimo Spojených štátov amerických. Rovnako nás môžete kontaktovať kliknutím na odkaz Kontaktujte nás https://www.acuvue.sk/kontaktujte-nas.

 

24. Predbežné vyhlásenia. Vyhlásenia zobrazujúce sa v službách, ktoré sa týkajú nás, našich pobočiek alebo nášho a ich vedenie a ktoré nie sú historické skutočnosti, sa nazývajú „predbežné vyhlásenia“. Predbežné vyhlásenia sú len predpovede, pričom sa môžu skutočné udalosti v budúcnosti výrazne odlišovať od tých, ktoré sú uvedené v predbežných vyhláseniach. Našu prevádzku, trhy, produkty, služby a ceny ovplyvňujú rôzne vonkajšie faktory a riziká. Tieto faktory a riziká sú popísané v našej súčasnej správe podanej orgánu SEC a v ďalšej dokumentácii, ktorú orgánu SEC odovzdávame. Našu najnovšiu dokumentáciu pre SEC môžete získať prostredníctvom systému SEC EDGAR na adrese www.sec.gov alebo bezplatne priamo od nás. Zriekame sa akejkoľvek povinnosti alebo zodpovednosti za aktualizáciu, revíziu alebo doplnenie akýchkoľvek predbežných vyhlásení a ďalších vyhlásení uvádzaných v službách.

25. Ďalšie dôležité podmienky. Táto zmluva nesmie byť vykladaná, nevytvára žiadne partnerstvo, spoločné podniky, vzťahy zamestnávateľov a zamestnancov, agentúry ani franšízy a franšízy medzi vami a nami. Táto zmluva sa uzatvára medzi vami a nami. Okrem podmienok uvedených v častiach 16. , 17. a 25. nebude mať žiadna ďalšia osoba práva na vymáhanie akýchkoľvek podmienok tejto zmluvy. Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymožiteľné, bude sa toto ustanovenie považovať za oddeliteľné od tejto zmluvy a neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nemôžete priradiť, previesť ani sublicencovať žiadne svoje práva ani povinnosti podľa tejto zmluvy. Bez obmedzenia môžeme priradiť, previesť alebo sublicencovať akékoľvek alebo všetky naše práva alebo povinnosti podľa tejto zmluvy. Žiadne zrieknutie sa zodpovednosti ktorejkoľvek strany z akéhokoľvek porušenia alebo neplnenia podľa tejto zmluvy sa nebude považovať za zrieknutie sa zodpovednosti za akékoľvek predchádzajúce alebo nasledujúce porušenie alebo neplnenie. Všetky nadpisy, tituly alebo názvy častí obsiahnuté v tejto zmluve slúžia len na ilustráciu a žiadnym spôsobom nedefinujú ani nevysvetľujú akúkoľvek časť alebo ustanovenie. Všetky podmienky definované v jednotnom čísle budú mať rovnaký význam ako by mali v prípade definície v pluráli, ak je to vhodné a neuvádza sa inak. Akékoľvek použitie pojmu „vrátane“ alebo jeho obdoby v tejto zmluve sa bude vykladať rovnako ako výraz „okrem iného“. Táto zmluva vrátane všetkých podmienok v nej zahrnutých predstavuje celú zmluvu medzi vami a nami týkajúci sa predmetu tejto zmluvy a za predpokladu, že nedôjde k podvodu, nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné písomné alebo ústne zmluvy alebo vyrozumenia medzi vami a nami týkajúce sa takejto predmetnej veci. Oznámenia pre vás (vrátane oznámenia o zmenách tejto zmluvy) sa môžu vykonávať prostredníctvom zverejnenia v rámci služieb, e-mailom (v každom prípade vrátane odkazu) alebo tradičnou poštou. Vytlačená kópia tejto zmluvy a všetkých oznámení poskytovaných v elektronickej forme bude bez obmedzenia prípustná v súdnom alebo správnom konaní podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako všetky ostatné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a udržiavané v tlačenej podobe. Žiadna strana nenesie zodpovednosť za neplnenie záväzkov v dôsledku príčin, ktoré nemôže ovplyvniť.

26. Podmienky vyžadované spoločnosťou Apple. Okrem súhlasu s vyššie uvedenými podmienkami a bez ohľadu na možné sporné informácie tu uvedené sa budú uplatňovať nasledujúce ustanovenia týkajúce sa vášho používania akejkoľvek verzie aplikácie kompatibilnej s operačným systémom iOS od spoločnosti Apple Inc. (ďalej ako „Apple“). Spoločnosť Apple nie je stranou v tejto zmluve a nevlastní ani nie je zodpovedná za aplikáciu. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa aplikácie okrem tých na refundáciu ceny za jej nákup, ak platí. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za údržbu ani iné služby podpory pre aplikáciu a nebude niesť zodpovednosť za žiadne iné nároky, straty, záväzky, škody, náklady alebo výdavky súvisiace s aplikáciou vrátane všetkých nárokov tretích strán na zodpovednosť za produkty, sťažností na nespĺňanie akýchkoľvek platných zákonných alebo regulačných požiadaviek aplikáciou, sťažností vyplývajúcich zo zákonov o ochrane spotrebiteľa, údajov alebo podobných (a to ani v súvislosti s akýmkoľvek používaním aplikácie s rámcom HealthKit alebo HomeKit od spoločnosti Apple) a sťažností týkajúcich sa porušenia práv duševného vlastníctva. Všetky otázky alebo sťažnosti týkajúce sa používania aplikácie vrátane tých súvisiacich s právami duševného vlastníctva smerujte na spoločnosť v súlade s vyššie uvedenou časťou Informácie a sťažnosti. Licencia, ktorá vám bola udelená v tomto dokumente, je obmedzená na neprenosnú licenciu na používanie aplikácie na produkte značky Apple, ktorý používa operačný systém iOS od spoločnosti Apple a ktorý vlastníte alebo kontrolujete vy, alebo ako to umožňujú iné pravidlá používania uvedené v zmluvných podmienkach obchodu s aplikáciami App Store spoločnosti Apple, s výnimkou toho, že k aplikácii môžu pristupovať a používať ju iné účty spojené s kupujúcim prostredníctvom zdieľania v rodine alebo hromadného nákupu. Okrem toho musíte dodržiavať podmienky každej zmluvy s treťou stranou vzťahujúcej sa na vás pri nákupe aplikácie, napríklad zmluvy s poskytovateľom bezdrôtových dátových služieb. Spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti sú tretie oprávnené osoby podľa tejto zmluvy a na základe vášho prijatia podmienok tejto zmluvy budú mať právo (pričom sa bude toto právo považovať za prijaté) na vymáhanie tejto zmluvy proti vám ako jej tretia oprávnená osoba. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa právo spoločnosti na uzavretie, zrušenie alebo vypovedanie akejkoľvek odchýlky, zrieknutia alebo vyrovnania podľa tejto zmluvy neriadi súhlasom žiadnej tretej strany.

© Johnson & Johnson s.r.o. 2019 ak sa neuvádza inak. Všetky práva vyhradené.