Skip to main content

Právne oznámenie

Právne podmienky používania – posledná aktualizácia 30. 10. 2015

Táto webová stránka (ďalej len „webová stránka“) vám je poskytovaná podľa týchto „podmienok používania“ a akýchkoľvek ich zmien a doplnení (ďalej spoločne len „zmluva“), ktoré môže niekedy zverejniť spoločnosť Johnson & Johnson Vision Care, Inc. alebo jedna z jej pridružených spoločností (ďalej spoločne len „vlastník stránky“, „my“). Vaše používanie tejto webovej stránky alebo akýchkoľvek iných služieb alebo obsahu poskytovaných prostredníctvom tejto webovej stránky sa považuje za predstavujúce váš súhlas s vašou právnou viazanosťou podmienkami a ustanoveniami zmluvy, ktorá je vymáhateľná rovnakým spôsobom, ako keby ste podpísali túto zmluvu. Ak nie ste ochotný/á prijať podmienky a ustanovenia zmluvy, prosíme vás, aby ste nevstupovali na webovú stránku ani ju nepoužívali a nezverejňovali na nej ani neodosielali na ňu žiadne materiály.

Zamýšľaná cieľová skupina webovej stránky

Táto webová stránka je určená na používanie osobami s pobytom na Slovensku. Táto webová stránka nie je určená pre žiadne osoby mladšie ako 13 rokov.

Odmietnutie zodpovednosti v súvislosti s informáciami

INFORMÁCIE VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK PORADENSTVA A ODPORÚČANÍ NA WEBOVEJ STRÁNKE SÚ URČENÉ VÝLUČNE AKO VŠEOBECNÁ VZDELÁVACIA POMÔCKA. NIE SÚ URČENÉ AKO LEKÁRSKE ALEBO ZDRAVOTNÍCKE PORADENSTVO ANI NA POUŽITIE NA LEKÁRSKU DIAGNOSTIKU ALEBO LIEČBU AKÉHOKOĽVEK INDIVIDUÁLNEHO PROBLÉMU. TAKISTO NIE SÚ URČENÉ AKO NÁHRADA ODBORNÉHO PORADENSTVA A SLUŽIEB KVALIFIKOVANÉHO POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI OBOZNÁMENÉHO S VAŠOU KONKRÉTNOU SITUÁCIOU. V SÚVISLOSTI S AKÝMKOĽVEK ZDRAVOTNÝM PROBLÉMOM A PRED ZAČIATKOM AKEJKOĽVEK NOVEJ LIEČBY VŽDY VYHĽADAJTE PORADENSTVO LEKÁRA ALEBO INÉHO KVALIFIKOVANÉHO POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY PODLIEHA ĎALŠÍM ODMIETNUTIAM ZODPOVEDNOSTI A UPOZORNENIAM, KTORÉ SA MÔŽU NACHÁDZAŤ NA WEBOVEJ STRÁNKE.

NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁSLEDKY PRIAMO ALEBO NEPRIAMO SÚVISIACE S AKÝMKOĽVEK VAŠÍM KONANÍM ALEBO NEKONANÍM NA ZÁKLADE INFORMÁCIÍ, SLUŽIEB ALEBO INÉHO MATERIÁLU NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE. HOCI SA SNAŽÍME UDRŽIAVAŤ INFORMÁCIE NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE PRESNÉ, ÚPLNÉ A AKTUÁLNE, NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY A NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE ŠKODY ANI STRATY SÚVISIACE S PRESNOSŤOU, ÚPLNOSŤOU ALEBO VČASNOSŤOU INFORMÁCIÍ NA WEBOVEJ STRÁNKE.

Vlastníctvo

Ste uzrozumený s tým, že webová stránka je určená iba na vaše osobné, nekomerčné použitie. Súhlasíte s tým, že webová stránka je majetkom vlastníka stránky, a to vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, ktoré s ňou súvisia, a že nemáte žiadne právo používať ju inak, ako je stanovené v týchto podmienkach používania. Nie sme zodpovední za žiadnu ujmu ani škodu, ktorú utrpíte vo vzťahu k akémukoľvek použitiu webovej stránky na akékoľvek obchodné účely alebo iné účely, ktoré nie sú schválené podľa týchto podmienok používania. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia odmietnuť alebo ukončiť prístup na webovú stránku. Webová stránka sa poskytuje bezplatne a z tohto dôvodu nemáme žiadnu povinnosť poskytovať akékoľvek služby údržby alebo podpory vo vzťahu k nej a nie sme zodpovední za žiadnu stratu ani škody, ktoré utrpíte následkom akéhokoľvek neudržiavania alebo neaktualizovania webovej stránky.

Webovú stránku, akékoľvek jej aktualizácie alebo akékoľvek jej časti vrátane softvéru, ktorý je do nej začlenený nesmiete kopírovať, meniť ani používať na iné účely.

Túto webovú stránku môžete používať len na zákonné účely a v súlade s týmito podmienkami používania. Poskytujeme vám neexkluzívnu, neprenosnú, odvolateľnú, obmedzenú licenciu na prezeranie, tlač a šírenie obsahu získaného z webovej stránky na vaše osobné, nekomerčné účely za predpokladu, že neodstránite ani nezakryjete oznámenie o autorských právach ani iné oznámenia začlenené do obsahu. Bez predchádzajúceho písomného povolenia vlastníka stránky nesmiete kopírovať, znova tlačiť, upravovať, zobrazovať, prezentovať, prekladať, distribuovať, adaptovať, vysielať, komunikovať verejnosti telekomunikačnými kanálmi, šíriť ani predávať obsah získaný z webovej stránky žiadnym spôsobom na žiadne komerčné účely ani poskytovať ho žiadnemu komerčnému zdroju vrátane iných webových lokalít.

Okrem toho súhlasíte s tým, že nebudete: i) používať túto webovú stránku žiadnym spôsobom, ktorý by mohol odstaviť, preťažiť, poškodiť alebo narušiť túto webovú stránku ani nebudete zasahovať do žiadneho iného používania tejto webovej stránky vrátane schopnosti akéhokoľvek používateľa zapájať sa do činností na webovej stránke v reálnom čase, ii) používať žiadneho robota, pavúka ani iné automatické zariadenie, proces alebo prostriedok na prístup na túto webovú stránku na akékoľvek účely, napríklad na extrakciu údajov, dolovanie údajov, monitorovanie alebo kopírovanie akéhokoľvek materiálu na tejto webovej stránke, iii) používať akýkoľvek manuálny proces na monitorovanie alebo kopírovanie akéhokoľvek materiálu na tejto webovej stránke ani sledovať žiadny iný nepovolený cieľ bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu vlastníka stránky, iv) inak používať akékoľvek zariadenie, softvér alebo postup, ktorý zasahuje do správneho fungovania tejto webovej stránky, ani v) inak sa pokúšať zasahovať do správneho fungovania tejto webovej stránky.

Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené.

Váš účet a heslo

Keď sa prvýkrát zaregistrujete na používanie webovej stránky, môžeme vás požiadať o vytvorenie hesla. Svoje heslo musíte udržiavať v tajnosti a nedávať ho nikomu inému ani nikomu nedovoliť používať váš účet. Nesmiete používať heslo ani účet nikoho iného. Ak máte podozrenie na akékoľvek neoprávnené použitie vášho hesla alebo účtu alebo prístupu k nim, musíte nás o tom ihneď informovať. Nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť za prípady, keď utrpíte akúkoľvek ujmu alebo stratu, pretože neudržíte svoje heslo v tajnosti, keď dovolíte niekomu inému používať váš účet alebo keď budete používať heslo alebo účet niekoho iného, alebo ak sa dozviete alebo budete mať podozrenie, že dochádza k neoprávnenému používaniu vášho hesla alebo účtu, ale ihneď nám to neoznámite.

Ochrana súkromia a súhlas s používaním údajov

Informácie, ktoré získavame prostredníctvom vášho používania tejto webovej stránky, či už prostredníctvom procesu registrácie alebo inak, podliehajú našim zásadam ochrany osobných údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov sa týkajú nášho získavania a používania údajov, ktoré nám poskytnete, a to vrátane vašich práv súvisiacich s týmito informáciami.

Elektronická komunikácia

Informácie poskytované na webovej stránke predstavujú elektronickú komunikáciu. Keď s nami komunikujete prostredníctvom webovej stránky alebo iných foriem elektronických médií, napríklad e-mailom, komunikujete s nami elektronicky. Súhlasíte s tým, že môžeme komunikovať elektronicky v súlade s miestnymi právnymi predpismi o ochrane súkromia a že táto komunikácia, ako aj oznámenia, zverejnenia, zmluvy a iné komunikácie, ktoré vám poskytujeme elektronicky, sú rovnocenné písomnej komunikácii a majú rovnakú právoplatnosť a účinnosť, ako keby boli písomné a podpísané stranou, ktorá odosiela komunikáciu.

Príspevky používateľov

Na webovej stránke sme vytvorili alebo v budúcnosti môžeme vytvoriť určité oblasti, napríklad nástenky s odkazmi a četovacie miestnosti, kde môžu členovia nahrávať a zdieľať svoje myšlienky, komentáre, recenzie produktov, obrázky, videá a podobný obsah s inými členmi (ďalej spoločne len „fóra“). Tieto fóra môžu byť dostupné len pre registrovaných členov webovej stránky. S cieľom zabezpečiť, aby text, grafické prvky, softvér, hudba, zvuk, fotografie, videá, správy, príspevky, údaje, informácie alebo iné materiály zverejnené používateľmi (ďalej spoločne len „používateľský obsah“) boli prínosom pre širšiu komunitu, vytvorili sme určité základné pravidlá, ktoré musia všetci dodržiavať.

Navyše, ak sa fórum poskytuje v rámci webovej stránky, používatelia môžu mať možnosť klásť otázky, na ktoré budú odpovedať nami poverení odborníci. Týchto odborníkov v príslušných prípadoch platíme za ich čas strávený odpovedaním na otázky členov, ale názory, ktoré vyjadrujú, sú ich vlastné. Prístup k odborníkom a ich radám na fóre poskytujeme výlučne ako informačnú a vzdelávaciu službu členom webovej stránky.

Naším pravidlom na tejto webovej stránke je kontrolovať používateľský obsah, pokiaľ je to uskutočniteľné, a to buď pred jeho zverejnením, alebo potom. Predbežné moderovanie znamená, že používateľský obsah nebude zverejnený na fóre a nebudú k nemu mať prístup iní členovia webovej stránky ani ho nebudú môcť zobraziť, kým ho neskontrolujeme a neurčíme, že je vhodný na zverejnenie vo fóre. Tento proces zároveň znamená, že používateľský obsah odoslaný na zverejnenie nebude zverejnený v reálnom čase a nemusí byť zverejnený nikdy, ak určíme, že je pre webovú stránku nevhodný. Následné moderovanie znamená, že používateľský obsah skontrolujeme až po tom, ako bol zverejnený na webovej stránke. Následne moderovaný používateľský obsah, ktorý podľa vlastníka stránky nespĺňa tieto podmienky alebo je inak nevhodný pre webovú stránku, bude odstránený z webovej stránky bez oznámenia používateľovi.

Používateľský obsah musí byť vhodný pre fórum. Bez toho, aby sa tým obmedzovali dôvody, pre ktoré môžeme odmietnuť používateľský obsah, môžeme odmietnuť, upraviť alebo odstrániť akýkoľvek používateľský obsah, ktorý nespĺňa akékoľvek usmernenia komunity, ktoré poskytneme a ktoré si musíte prečítať predtým, ako zverejníte akýkoľvek používateľský obsah na webovej stránke.

Odoslaním používateľského obsahu na zverejnenie vo fóre takisto 1) potvrdzujete, že máte oprávnenie zverejňovať alebo prenášať používateľský obsah, 2) súhlasíte, že máte výhradnú zodpovednosť za všetok používateľský obsah, ktorý odosielate na zverejnenie, a 3) udeľujete vlastníkovi stránky a jeho pridruženým entitám neodvolateľné, celosvetové, neexkluzívne, trvalé, plne sublicencovateľné, prenosné právo a licenciu, na ktoré sa nevzťahuje žiadny autorský honorár, na používanie vášho používateľského obsahu na webovej stránke alebo na akejkoľvek inej webovej stránke vlastnenej alebo prevádzkovanej vlastníkom stránky alebo jeho pridruženými spoločnosťami (ako aj na akýchkoľvek stránkách sociálnych médií spojených s vlastníkom stránky alebo jeho pridruženými spoločnosťami).

Máme právo použiť akékoľvek myšlienky, koncepcie, poznatky alebo techniky obsiahnuté v akomkoľvek používateľskom obsahu alebo odvodené z neho na akékoľvek účely vrátane vývoja, výroby a predaja produktov. Preto vás žiadame, aby ste nám neposielali ani nezverejňovali žiadne myšlienky, návrhy ani materiály, ktoré si chcete ponechať ako dôverné alebo za ktoré očakávate odmenu. Nevzniká vám žiadny nárok voči nám v súvislosti s akýmkoľvek použitím alebo nepoužitím používateľského obsahu. Keď odošlete používateľský obsah, ste uzrozumený s tým, že budeme mať právo, ale nie povinnosť použiť, zobraziť a publikovať vaše meno, fotografiu, podobu, hlas, stvárnenie, biografické informácie a/alebo vyhlásenia na celom svete a natrvalo na webovej stránke a na akejkoľvek webovej stránke alebo v kanáloch sociálnych médií pridruženej spoločnosti alebo následníka, ktoré vlastníme alebo prevádzkujeme my alebo naše pridružené spoločnosti. Ak si uplatníme akékoľvek z týchto práv, chápete a súhlasíte s tým, že nedostanete žiadnu inú odmenu, platbu, oznámenie ani kredit ani nebudete mať žiadne právo na schválenie ich uplatnenia vlastníkom stránky.

Súhlasíte s tým, že fóra obsahujú názory a stanoviská iných používateľov. Ďalej súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za presnosť žiadneho používateľského obsahu na webovej stránke. Chápete a súhlasíte s tým, že za všetok používateľský obsah nesie výlučnú zodpovednosť osoba, ktorá ho zverejnila. Chápete a súhlasíte s tým, že posúdite použitie akéhokoľvek používateľského obsahu a budete niesť všetky riziká s ním spojené, a to vrátane jeho spoľahlivosti, pokiaľ ide o jeho presnosť, úplnosť alebo užitočnosť.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek dočasne alebo trvalo prerušiť vašu schopnosť nahrávať používateľský obsah a/alebo vašu schopnosť prístupu k používateľskému obsahu s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho podľa nášho výlučného uváženia. Súhlasíte s tým, že nebudeme niesť voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za žiadne pozastavenie alebo prerušenie prijímania používateľského obsahu.

Vezmite prosím na vedomie, že všetok používateľský obsah, ktorý odosielate na webovú stránku prostredníctvom mobilného zariadenia, bude uložený v tomto mobilnom zariadení. Zabezpečenie a bezpečnosť vášho mobilného zariadenia a informácií a materiálov, ktoré sa na ňom nachádzajú, ako aj akýchkoľvek hesiel, ktoré používate na zariadení a na prístup na webovú stránky, sú vašou výlučnou zodpovednosťou.

Uloženie používateľského obsahu

Môžeme určiť maximálne množstvo ukladacieho priestoru pre používateľský obsah na webovej stránke. Nie sme zodpovední za žiadnu stratu ani ujmu, ktorú môžete utrpieť následkom akéhokoľvek odstránenia alebo neuloženia akýchkoľvek správ, komunikácií alebo iného používateľského obsahu v súvislosti s udržiavaním maximálneho množstva ukladacieho priestoru.

Ďalšie podmienky

Ďalšie podmienky sa môžu vzťahovať na určité funkcie alebo obsah na webovej stránke, napríklad na ponuky, losovanie cien, súťaže, skúšky a stávky. Účasťou na akejkoľvek činnosti na webovej stránke, ktorá sa riadi ďalšími podmienkami, ako je losovanie cien, súťaž, skúška alebo stávka s oficiálnymi pravidlami, súhlasíte s tým, že pre vás budú okrem týchto podmienok používania platiť aj tieto ďalšie podmienky.

Odmietnutie záruk v súvislosti s používaním webovej stránky

WEBOVÁ STRÁNKA SA POSKYTUJE TAK, „AKO JE“ A „AKO JE DOSTUPNÁ“ POKIAĽ TU NIE JE KONKRÉTNE UVEDENÉ INAK, VLASTNÍK STRÁNKY V NAJVÄČŠEJ POVOLENEJ MIERE PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, ZÁKONNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, OKREM INÉHO VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PREDPISOV.

VLASTNÍK STRÁNKY NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE WEBOVÁ STRÁNKA BUDE SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY ALEBO ŽE PRÍSTUP NA WEBOVÚ STRÁNKU BUDE NEPRERUŠOVANÝ, VČASNÝ, BEZPEČNÝ ALEBO BEZCHYBNÝ ALEBO ŽE BUDÚ OPRAVENÉ PRÍPADNÉ CHYBY. VLASTNÍK STRÁNKY NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY V SÚVISLOSTI S VÝSLEDKAMI, KTORÉ MOŽNO DOSIAHNUŤ POUŽÍVANÍM WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO V SÚVISLOSTI S PRESNOSŤOU, KVALITOU ALEBO SPOĽAHLIVOSŤOU AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY.

SÚHLASÍTE A STE UZROZUMENÝ S TÝM, ŽE AKÝKOĽVEK MATERIÁL A/ALEBO ÚDAJE STIAHNUTÉ ALEBO INAK ZÍSKANÉ POUŽÍVANÍM WEBOVEJ STRÁNKY SA POUŽÍVAJÚ NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A ŽE BUDETE MAŤ VÝLUČNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE SVOJHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU ALEBO STRATU ÚDAJOV NÁSLEDKOM STIAHNUTIA TAKÉHO MATERIÁLU A/ALEBO ÚDAJOV.

ŽIADNE RADY ANI INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, KTORÉ ZÍSKATE OD VLASTNÍKA STRÁNKY ALEBO PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY, NEVYTVÁRAJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ TU NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ.

Obmedzenia zodpovednosti

VÝSLOVNE SÚHLASÍTE A STE UZROZUMENÝ S TÝM, ŽE VLASTNÍK STRÁNKY, JEHO PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ŽIADNI ICH RIADITELIA, FUNKCIONÁRI, ZAMESTNANCI, AGENTI, POVERENCI ANI INÍ ZÁSTUPCOVIA NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, NEPRIAME, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, TRESTNOPRÁVNE ŠKODY ANI ŠKODY S PRIŤAŽUJÚCIMI OKOLNOSŤAMI, OKREM INÉHO VRÁTANE AKEJKOĽVEK STRATY POUŽITEĽNOSTI, STRATY PRÍJMU, ÚSPOR ALEBO ZISKOV, STRATY ÚDAJOV, STRATY DOBREJ VÔLE, NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH SLUŽIEB ANI AKÉKOĽVEK INÉ NEPRIAME, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V SÚVISLOSTI S PORUŠENÍM ZMLUVY, TRESTNÝM ČINOM (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI A PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI) ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCE Z 1) POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU, 2) NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH SLUŽIEB, POLOŽIEK ALEBO WEBOVÝCH LOKALÍT, 3) NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU K VAŠIM PRENÁŠANÝM MATERIÁLOM ALEBO ÚDAJOM A ICH ZMENY (VRÁTANE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ), 4) VYHLÁSENÍ ALEBO KONANIA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY NA WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO 5) AKEJKOĽVEK INEJ ZÁLEŽITOSTI SÚVISIACEJ S WEBOVOU STRÁNKOU. TIETO OBMEDZENIA PLATIA BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOL ALEBO NEBOL VLASTNÍK STRÁNKY OBOZNÁMENÝ O MOŽNOSTI TÝCHTO ŠKÔD, A BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK ZLYHANIE ZÁKLADNÉHO ÚČELU AKÉHOKOĽVEK OBMEDZENÉHO OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU. TOTO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI PLATÍ V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV.

Informácie o ochrannej známke

Ochranné známky a názvy značiek zobrazené na tejto webovej stránke sú majetkom vlastníka stránky, jeho pridružených spoločností alebo vlastníkov tretích strán. Nesmiete používať ani prezentovať ochranné známky ani ochranné známky pre služby, ktoré vlastní vlastník stránky, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Nesmiete používať ani prezentovať žiadne iné ochranné známky ani ochranné známky pre služby zobrazené na tejto webovej stránke bez povolenia ich vlastníkov.

Zmena alebo pozastavenie tejto webovej stránky

Vyvinieme primerané úsilie, aby bola webová stránka dostupná, ale niekedy môžeme bez oznámenia dočasne alebo trvalo prerušiť, obmedziť, upraviť alebo ukončiť webovú stránku alebo jej časti. Nebudeme zodpovední za žiadnu ujmu ani stratu, ktorú môžete utrpieť následkom takého konania.

Ukončenie

Máme právo kedykoľvek ukončiť vaše používanie webovej stránky alebo váš prístup k nej a odstrániť akýkoľvek alebo všetok váš používateľských obsah bez predchádzajúceho oznámenia, a to na základe vlastných oprávnených dôvodov, ako napr. akékoľvek vaše porušenie týchto podmienok používania a usmernení komunity. Nebudeme zodpovední za žiadnu stratu ani ujmu, ktorú môžete utrpieť následkom ukončenia vášho používania webovej stránky za takýchto okolností. V prípade akéhokoľvek ukončenia musíte zastaviť používanie webovej stránky a súhlasíte s tým, že ustanovenia zmluvy o vlastníctve, ochranných známkach, odškodnení, odmietnutí záruk, obmedzení zodpovednosti a rozhodnom práve trvajú aj po akomkoľvek takom ukončení.

Prepojenia na stránky tretích strán

Táto webová stránka môže obsahovať prepojenia alebo odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto prepojenia poskytujeme len pre vaše pohodlie. Žiadne informácie, materiál ani obsah akejkoľvek tretej strany, ktorý sa na tejto webovej stránke nachádza, na ktorý odkazuje, ktorý je v nej zahrnutý alebo na ktorý obsahuje prepojenia, nepredstavujú výslovnú ani implicitnú podporu akýchkoľvek produktov, služieb alebo informácií tretích strán. Akékoľvek informácie, údaje, názory, odporúčania, produkty alebo služby poskytované takýmito tretími stranami prostredníctvom prepojení na iné webové stránky alebo inak sprístupnené prostredníctvom ich webových lokalít patria výlučne týmto tretím stranám a nie vlastníkovi stránky. Vaše používanie týchto webových lokalít tretích strán podlieha podmienkam používania a zásadam ochrany osobných údajov týchto webových lokalít.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte a uhradíte škody vlastníka stránky a jeho pridružených spoločností a ich príslušných riaditeľov, funkcionárov, zamestnancov, agentov alebo iných zástupcov za všetky nároky, záväzky, škody a výdavky, okrem iného vrátane všetkých právnych poplatkov a nákladov vyplývajúcich z alebo súvisiacich s a) vaším porušením týchto podmienok používania, b) vaším používaním tejto webovej stránky, okrem iného vrátane prenosu alebo umiestnenia informácií alebo materiálu vami na túto webovú stránku, a c) akýmkoľvek tvrdením alebo podozrením, že akýkoľvek váš používateľský obsah porušuje práva duševného vlastníctva alebo iné vlastnícke práva alebo práva na ochranu súkromia akejkoľvek tretej strany

Zmeny týchto podmienok

V týchto podmienkach používania môžeme podľa svojho vlastného uváženia urobiť zmeny tak, že tieto podmienky používania na tejto webovej stránke aktualizujeme a uvedieme dátum účinnosti novej verzie podmienok používania. Dátum označený ako „posledná aktualizácia“ na vrchu týchto podmienok používania označuje dátum, kedy došlo k posledným zmenám. Vaše pokračujúce používanie tejto webovej stránky po zverejnení novej verzie podmienok používania znamená, že súhlasíte s týmito zmenami. Preto by ste vždy, keď navštívite túto webovú stránku, mali skontrolovať, či nebola zverejnená nová verzia zmluvy.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti v súvislosti s týmito podmienkami používania alebo webovou stránkou, môžete sa na nás obrátiť s použitím kontaktných údajov uvedených v zásadach ochrany osobných údajov alebo v časti „Kontaktné údaje“ na tejto webovej stránke.

Oddeliteľnosť ustanovení zmluvy

Ak bude akákoľvek časť alebo ustanovenie týchto podmienok používania považované za nezákonné, neúčinné, neplatné alebo nevymožiteľné, táto časť sa považuje za oddeliteľnú od týchto podmienok používania a nemá vplyv na platnosť a vymožiteľnosť akýchkoľvek zostávajúcich ustanovení.

Trvanie platnosti zmluvy

Všetky časti naďalej platia aj po ukončení práva na používanie webovej stránky.

Platné právo a jurisdikcia

Informácie na tejto webovej stránke sú určené na používanie osobami s pobytom na Slovensku. Iné krajiny môžu mať právne predpisy, regulačné požiadavky alebo zdravotnícke postupy, ktoré sa líšia od tých na Slovensku. Zmluva a riešenie akýchkoľvek sporov súvisiacich so zmluvou, webovou stránkou alebo položkami, ktoré si zakúpite pomocou webovej stránky, a akékoľvek nezmluvné záväzky vyplývajúce z týchto podmienok používania alebo s nimi súvisiace sa riadia a majú vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenska bez účinnosti akýchkoľvek zásad kolízie právnych poriadkov. Akékoľvek právne kroky alebo konania medzi vlastníkom stránky a vami súvisiace so zmluvou sa musia vykonávať výlučne na súdoch s príslušnou jurisdikciou so sídlom na Slovensku, pričom súhlasíte s tým, že podliehate osobnej a výlučnej jurisdikcii týchto súdov.